تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در بخش بستری

نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۹
شماره: 90/209002
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 29/03/1390
مخاطبین: قابل توجه بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند این شرکت جهت یکسان سازی کارتهای درمان برای بیمه شدگان تحت پوشش خود کارت ویژه درمان (عکس دار و ممهور به مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران) که تصویر آن پیوست می باشد صادر نموده است . 
این کارت جایگزین معرفینامه و مخصوص بستری بوده و دارای برش چهارتایی یا دوازده تایی می باشد که نوع دوازده تایی آن ویژه فرهنگیان محترم است . سقف تعهدات و فرانشیز بر اساس شرایط مندرج در کارت ویژه درمان می باشد . 
لازم است در هر نوبت بستری پشت کارت تکمیل و ممهور به مهر و امضاء حسابداری گردد و اصل یکی از برش ها همراه با کپی پشت و روی کارت جهت دریافت هزینه به این شرکت ارسال گردد. 
تعهد شرکت بیمه در هر نوبت بستری، سقف تعهدات مندرج در کارت ،منهای مجموع هزینه های استفاده شده قبلی (منوط به درج در پشت کارت )می باشد. در مورد تعهدات سقف دار، در صورتیکه برشی از کارت جدا شده باشد و هزینه استفاده شده در همان نوبت بستری در جدول پشت کارت درج نگردیده و یا مخدوش باشد،کارت فاقد اعتبار است. 
در صورتیکه تعهدات بیمه ایران بدون سقف باشد نیازی به تکمیل جداول پشت کارت نمی باشد . 
سایر شرایط پذیرش بیمه شدگان (معرفی نامه،کارت سبز درمان و کارت طلایی درمان) تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی است. 

شماره شناسه: 2365885
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور ،دکتر یاوری

رونوشت: