تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه محاسبه ویزیت بیماران اعصاب و روان

نحوه محاسبه ویزیت بیماران اعصاب و روان


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
شماره: 900680/93
موضوع: نحوه محاسبه ویزیت بیماران اعصاب و روان
زمان اجرا: از تاریخ 06/12/1393
مخاطبین: بیمارستانهای روانپزشکی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
به استحضار می رساند در صورتیکه فاصله بین دو بستری کمتر از 45 روز باشد هزینه ویزیت از ابتدا بصورت هر سه روز یک بار قابل پرداخت می باشد. و در صورت بستری با فاصله بیش از 45 روز طبق توافق فی مابین در سه هفته اول ویزیت روزانه و بعد از آن هر سه روز یک ویزیت قابل پرداخت می باشد. کلیه بیمارستانها موظفند در هر بستری کپی صورتحساب یا خلاصه پرونده بستری قبلی را ضمیمه فرمایند..
شماره شناسه: 6743660
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: