تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه صدور معرفی نامه اینترنتی توسط مراکز درمانی طرف قرارداد

نحوه صدور معرفی نامه اینترنتی توسط مراکز درمانی طرف قرارداد


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۲
شماره: 229902/93
موضوع: نحوه صدور معرفی نامه اینترنتی توسط مراکز درمانی طرف قرارداد
زمان اجرا: از تاریخ 02/04/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
به استحضار می رساند این شرکت جهت رفاه حال بیمه شدگان در نظر دارد صدور معرفی نامه اینترنتی را برای بیمه شدگان در مراکز درمانی طرف قرارداد فعال نماید. در این فرآیند مراکز درمانی طرف قرارداد با مراجعه به سایت بیمه ایران نسبت به صدور معرفی نامه اقدام نموده و نیاز به مراجعه بیمه شده به شعب این شرکت نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به معرفی کاربران آن مرکز در بخش پذیرش در شیفتهای مختلف اقدام نمایند. نحوه اجرای فرآیند و آموزش کاربران بصورت حضوری در بیمارستان انجام خواهد گرفت. مشخصات کاربران شامل موارد ذیل می باشد: 
نام و نام خانوادگی، کدملی، تلفن( ترجیحا تلفن همراه)
شماره شناسه: 5904699
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: