تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه دریافت حق فنی و حق پذیرش

نحوه دریافت حق فنی و حق پذیرش


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
شماره: 526169/92
موضوع: نحوه دریافت حق فنی و حق پذیرش
زمان اجرا: از تاریخ 17/07/1392
مخاطبین: درمانگاه ها،آزمایشگاه ها و داروخانه های طرف قرراداد با شرکت سهامی بیمه ایران
بیمه شدگان حق فنی
کارکنان رسمی بیمه ایران کل مبلغ حق فنی به عهده بیمه ایران می باشد.
کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران 90% از مبلغ حق فنی به عهده بیمه ایران و 10% به عهده بیمار می باشد.
کارکنان وزارت نیرو کل مبلغ حق فنی به عهده بیمار می باشد.
بیمه شدگان دارای کارت ویژه درمان دوازده برشه کل مبلغ حق فنی به عهده بیمار می باشد.
بیمه شدگان (مخابرات ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران)
دارای کارت ویژه درمان دوازده برشه
کل مبلغ حق فنی به عهده بیمه ایران می باشد.
کارکنان فولاد مبارکه اصفهان 80% از مبلغ حق فنی به عهده بیمه ایران و 20% به عهده بیمار می باشد.


*در ضمن حق پذیرش برای کلیه بیمه شدگان ، پس از کسر فرانشیز بعهده بیمه ایران می باشد.

شماره شناسه: 5104121
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: