تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه درج هزینه های استفاده شده در پشت اصل کارت ویژه درمان در خصوص خدمات سقف دار

نحوه درج هزینه های استفاده شده در پشت اصل کارت ویژه درمان در خصوص خدمات سقف دار


تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
شماره: 90/701439
موضوع: نحوه درج هزینه های استفاده شده در پشت اصل کارت ویژه درمان در خصوص خدمات سقف دار
زمان اجرا: از تاریخ 18/10/1390
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
پیرو بخشنامه 209002/90 مورخ 29/03/1390 در خصوص پذیرش بیمه شدگان این شرکت با کارت ویژه درمان به استحضار می رساند در کارت ویژه درمان سقف تعهدات این شرکت درج می گردد و کنترل سقف از طریق درج هزینه های استفاده شده در پشت کارت و سیستم درمان شرکت صورت می پذیرد و در موراد سقف دار چنانچه برش کارت از کارت جدا شده باشد ولی در پشت کارت مبلغ هزینه شده از طرف مرکز درمانی درج نشده باشد، کارت فاقد اعتبار می باشد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید در مورادی که تعهدات این شرکت دارای سقف می باشد هزینه درمان انجام شده(سهم بیمه ایران) در پشت اصل کارت در محل مشخص شده درج و کپی آن به همراه برش کارت به این شرکت ارسال گردد. 
بدیهی است در صورت عدم درج هزینه مربوطه در اصل کارت، هزینه های مربوطه قابل رسیدگی نمی باشد.
شماره شناسه: 3079283
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: