نحوه تائیدیه نسخ دندانپزشکی توسط دندانپزشکان معتمد شرکت سهامی بیمه ایران

نحوه تائیدیه نسخ دندانپزشکی توسط دندانپزشکان معتمد شرکت سهامی بیمه ایرانتاریخ: 1396/11/15
شماره: 96/910791
موضوع: نحوه تائیدیه نسخ دندانپزشکی توسط دندانپزشکان معتمد شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: 1396/11/15
مخاطبین: دندانپزشکان معتمد طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در تهران
شماره شناسه: 10285833
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص

رونوشت:
فایل پیوست