تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه انتخاب نوع تعهد خدمت در صدور معرفی نامه بستری از طریق سامانه سدا

تاریخ: 1394/12/26
شماره: 94/992153
موضوع: نحوه انتخاب نوع تعهد خدمت در صدور معرفی نامه بستری از طریق سامانه سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1394/12/01
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7987035
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

دکتر یاوری، دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست