تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه انتخاب نوع تعهد خدمت در صدور معرفی نامه بستری از طریق سامانه سدا

نحوه انتخاب نوع تعهد خدمت در صدور معرفی نامه بستری از طریق سامانه سدا


تاریخ: 1394/12/26
شماره: 94/992153
موضوع: نحوه انتخاب نوع تعهد خدمت در صدور معرفی نامه بستری از طریق سامانه سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1394/12/01
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7987035
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

دکتر یاوری، دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست