منابع موجود در کتابخانه تخصصی بیمه ایران

الف )کتاب ها
5650 کتاب فارسی
412 کتاب لاتین
ب) منابع دیجتیال
2000 ebook
74 پایان نامه فارسی
100 پایان نامه لاتین
ج ) کتب مرجع
158 کتاب مرجع فارسی
21 کتاب مرجع لاتین
د) نشریات
فصلنامه صنعت بیمه
تازه های جهان بیمه
ماهنامه تدبیر
دو ماهنامه مهندسی بازار
زمان تحول
ماهنامه گزیده مدیریت