مقایسه تطبیقی کانالهای توزیع بیمه های زندگی با نگاهی بر تجربیات جهانی و اولویت بندی آنها در بازار ایران

مقایسه تطبیقی کانالهای توزیع بیمه های زندگی با نگاهی بر تجربیات جهانی و اولویت بندی آنها در بازار ایران


  • نویسنده:

    دکتر ابراهیم پور،حمیدرضا ایوبی مبرهن،محمد عاملی

  • دریافت فایل