مقایسه بیمه نامه های باربری داخلی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل

مقایسه بیمه نامه های باربری داخلی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل


برای کالاهایی که از مبادی مختلف به مقاصدی در نقاط مختلف کشور حمل می شوند دو نوع پوشش بیمه ای وجود دارد:
ا-بیمه نامه هایی که بیمه گزار آنها صاحبان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و نوع پوشش بیمه ای آنها در زمره بیمه های اموال می باشد.
2-بیمه نامه هایی که بیمه گزار آنها شرکتهای حمل و نقل داخلی بوده و در گروه بندی بیمه ای جزء بیمه های مسئولیت محسوب می گردند.
در این نوشتار که بر اساس تصمیم گیری در پنجمین جلسه حلقه تعالی استراتژیک واحد بیمه باربری می باشد، سعی بر آن است که ضمن بیان تفاوتهای این دو نوع بیمه نامه نظر کارشناسی خود را در رابطه با مزیتهای بیمه نامه باربری داخلی نسبت به بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی برای صاحبان کالا، بیان نمائیم. بدین منظور ابتدا تعاریف، خطرات تحت پوشش، زمان شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر و همچنین خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر در هریک از این بیمه نامه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان به تعدادی از مزیتهای بیمه نامه باربری داخلی نسبت به مسئولیت متصدیان حمل و نقل برای صاحبان کالا اشاره می شود.