معرفی مرکز آموزش و توسعه

معرفی مرکز آموزش و توسعه


مرکز آموزش و توسعه در نمودار تشکیلاتی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان زیر مجموعه معاونت طرح و برنامه مشخص گردیده و کلیه فعالیت های مرتبط با امر آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت و شبکه فروش در سراسر کشور را بر عهده دارد.