معاونت برنامه ریزی و نوآوری

معاونت برنامه ریزی و نوآوری


مدیر واحد : امیررضا نعمت اللهی
سوابق تحصیلی
 • لیسانس حسابداری با گرایش حسابرسی از دانشکده امور اقتصادی با اخذ رتبه اول در سال 1378
 • فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس سال 1382
 • دانشجوی دوره دکترای حسابداری
سوابق کاری
 • کارشناس فنی مدیریت اتکائی
 • کارشناس مالی حسابرسی
 • عضو کمیته فرعی مدیریت حسابرسی
 • معاون مدیریت حسابرسی
 • مدیر حسابرسی
 • عضو هیات مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران
 • معاون توسعه مدیریت و منابع
 • عضو هیات مدیره شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

تلفن: 86711516
نمابر: 86092329
پست الکترونیک: a.neamatolahi@iraninsurance.ir