مسئولیت کنترل تعداد و برند تجهیزات مصرفی در اتاق عمل در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

مسئولیت کنترل تعداد و برند تجهیزات مصرفی در اتاق عمل در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایرانتاریخ: 97/7/22
شماره: 97/592032
موضوع: مسئولیت کنترل تعداد و برند تجهیزات مصرفی در اتاق عمل در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: 1397/7/22
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

 

 

شماره شناسه: 11167082
امضاءکنندگان:
رونوشت:
فایل پیوست