مدیریت ریسک و بیمه زندگی

مدیریت ریسک و بیمه زندگی


  • نویسنده:

    معاونت بیمه های عمر ،مدیریت بیمه های اشخاص

  • سال انتشار:

    1392

  • دریافت فایل

بیمه زندگی یکی از مهمترین رشته های بیمه ای در اغلب کشورهای دنیا است. این بیمه ها به منظور تامین آرامش خاطر بیمه شدگان، جبران غرامت فوت و همچنین سرمایه گذاری و تامین مالی بیمه شدگان ، در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان بیمه نامه پیشرو به افراد جامعه ارائه می شود. نگاهی به آمار بیمه های زندگی در ایران و جهان نشان می دهد که در اغلب کشورهای دنیا بیش از 05 % کل حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران، مربوط به ...