تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

مدارک مورد نیاز در پرداخت هزینه های دندانپزشکی

مدارک مورد نیاز در پرداخت هزینه های دندانپزشکی


تاریخ: 1395/04/05
شماره: 95/253722
موضوع: مدارک مورد نیاز در پرداخت هزینه های دندانپزشکی
زمان اجرا: از تاریخ 1395/04/05
مخاطبین: دندانپزشکان طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8242362
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست