تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های خدمات در منزل

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های خدمات در منزل


تاریخ: 1394/12/24
شماره: 94/983702
موضوع: مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های خدمات در منزل
زمان اجرا: از تاریخ 1394/12/24
مخاطبین: مراکز خدمات در منزل طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7983544
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست