تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده های بیمارستانی در بخش بستری

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده های بیمارستانی در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
شماره: 92/111993
موضوع: مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده های بیمارستانی در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 18/02/1392
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند چنانچه آن مرکز با بیمه گر پایه قرارداد دارد استفاده از بیمه گر پایه الزامی بوده و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل اعلام می گردد:

  1. اصل صورتحساب مربوط به بیمه ایران و معرفی نامه
  2. کپی صورتحساب بیمه گر پایه
  3. کپی سایر مدارک 

    تبصره: کلیه اسنادی که به صورت کپی ارسال می شود، بایستی ممهور به مهر کپی برابر اصل باشد.
شماره شناسه: 4614361
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: