مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های سرپایی

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های سرپاییتاریخ: 1394/04/23
شماره: 94/300573
موضوع: مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 1394/04/23
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی
شماره شناسه: 7186764
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی

دکتر یاوری، گوزل زاده

رونوشت:
فایل پیوست