تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های بیمارستانی(بستری)

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های بیمارستانی(بستری)


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۸
شماره: 90/158741
موضوع: مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های بیمارستانی(بستری)
زمان اجرا: از تاریخ 08/03/1390
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام
جهت تسریع در بررسی و پرداخت هزینه های آن مرکز و عدم عودت پرونده ها ، مدارک مورد نیاز جهت بررسی اسناد به شرح ذیل اعلام میگردد:.

 1. اصل معرفینامه صادره توسط بیمه ایران (اصل ویا کپی کارت درمان بیمه ایران با توجه به شرایط اعلام شده توسط این شرکت)
 2. اصل صورتحساب بیمارستانی ممهور به مهر و امضای حسابداری بیمارستان
 3. اصل صورتحساب پزشکان ممهور به مهر و امضای حسابداری بیمارستان
 4. اصل گواهی پزشک یا پزشکان معالج مبنی بر ویزیت ،مشاوره ویا درمانهای طبی و جراحی انجام شده ممهور به مهر و امضا پزشک
 5. اصل گواهی بیهوشی مبنی بر نوع و زمان بیهوشی ممهور به مهر و امضا پزشک
 6. اصل ریز داروهای مصرفی،آزمایشات ،رادیولوژی و.... ممهور به مهر و امضای واحدهای مربوطه
 7. اصل ریز لوازم مصرفی اتاق عمل (لوازم مصرفی اتاق عمل بایستی ممهور به مهر و امضای پزشک جراح ،متخصص بیهوشی،سرپرست اتاق عمل و بیمارستان باشد)
 8. کپی گزارش MRI،CT،سونوگرافی ،پاتولوژی و....
 9. کپی برگ مشاوره که به مهر و امضای پزشک درخواست کننده و پزشک مشاور رسیده باشد
 10. کپی برگ شرح عمل جراحی با ذکر کدهای اعمال جراحی انجام شده ممهور به مهر و امضای پزشک
 11. کپی برگ بیهوشی ممهور به مهر و امضای پزشک
 12. کپی دستورات پزشک معالج در خصوص درمانهای طبی
 13. اصل فاکتورهای معتبر پروتزهای مصرف شده داخل بدن بیمار ممهور به مهر و امضای پزشک جراح ،سرپرست اتاق عمل و حسابداری بیمارستان
 14. در صورت وجود کمک جراح بایستی شرح عمل ممهور به مهر و امضاء کمک جراح باشد
 15. کپی کارت ملی و صفحه اول دفترچه درمانی بیمه شده
 • در صورت استفاده از بیمه گر اول ارسال اصل معرفینامه (بند1)، اصل صورتحساب (بند2)،کپی صورتحساب بیمه گراول به همراه کپی سایر مدارک الزامی است .
 • ریز لوازم مصرفی و داروهای مصرفی دراتاق عمل بصورت لیست های جداگانه ارسال گردد.
 • چنانچه طرف قرارداد نسبت به وجوه پرداختی بابت هر صورتحساب معترض باشد موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت چک صادره مراتب اعتراض خود را کتبا و با ذکر دلایل و مستندات لازم به شرح ذیل به شرکت اعلام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت مراتب تائید شده تلقی خواهد شد.
  • کپی آنالیز ، حواله و معرفینامه بیمه ایران،
  • کپی صورتحساب بیمارستان و شرح عمل
  • مستندات مربوطه با توجه به نوع اعتراض
شماره شناسه: 2406740
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: