مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری

مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری


 • در فصل اول سطوح، وظایف و مهارت های مدیریتی مورد نیاز در هر سطح و محیطهای پیرامونی سازمانی بررسی شده است . در فصل دوم و سوم تدوین هدف ها و راهبرهای سازماندهی ، ساختار قدرت و گروههای رسمی و غیر رسمی و در فصل چهارم سازمان از دیدگاه سیستمی ، سازماندهی و تئوری مورد بحث قرار گرفته است .در فصل پنجم راهبردها ، ویژگیها ، منابع و تفاوت آنها با خط مشی ها و در فصل ششم سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و نظام پشتیبانی تصمیم گیری ، در فصل هفتم تجزیه وتحلیل مشاغل و فصل هشتم نیز یک مورد عینی و کاربرد نظریه های مدیریتی در عمل را مطالعه می کند . فصل نهم کنترل و فصل دهم رهبری و در نهایت در فصل آخر مدیریت مشارکتی به عنوان کارآمدترین شیوه های مدیریت مورد کنکاش قرار گرفته است.

  • نویسنده:

   دکتر محمد عباس زادگان

  • سال انتشار:

   1379

  • ناشر:

   شرکت سهامی انتشار

  • دوره چاپ:

   دوم

  • شابک:

   9-45-5735-964

  • قیمت:

   27500 ریال

  • تعداد صفحات:

   344