لزوم تجدید نظر بر چگونگی جذب نمایندگی در راستای افزایش پرتفوی بیمه ای

همانطوریکه استحضار دارند 79 سال پیش ( پانزدهم آبان ماه 1314 ) با تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران اولین شرکت بیمه ایرانی پا به عرصه وجود نهاد و بعداز آن سایر سازمانهای بیمه ای نظیر سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه مرکزی از بطن شرکت سهامی بیمه ایران جدا شده و شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان بنیانگزار صنعت بیمه میداندار اصلی پذیرش ریسک و حامی صنعت و اقتصاد کشور و آحاد مردم ایران و بیمه گذاران خود بوده و هست .