تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

لزوم احرازهویت بیمه شدگان و ارسال کپی صفحه اول دفترچه درمانی به همراه پرونده

لزوم احرازهویت بیمه شدگان و ارسال کپی صفحه اول دفترچه درمانی به همراه پرونده


تاریخ: 1396/04/28
شماره: 96/317977
موضوع: لزوم احرازهویت بیمه شدگان و ارسال کپی صفحه اول دفترچه درمانی به همراه پرونده
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/28
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9603784
امضاءکنندگان:
رونوشت:
فایل پیوست