قرارداد بیمه نامه گروهی حوادث و درمان زائرین اربعین حسینی سازمان حج و زیارت

قرارداد بیمه نامه گروهی حوادث و درمان زائرین اربعین حسینی سازمان حج و زیارتتاریخ: 1396/08/11
شماره: 96/627627
موضوع: قرارداد بیمه نامه گروهی حوادث و درمان زائرین اربعین حسینی سازمان حج و زیارت
زمان اجرا: 1396/08/11
مخاطبین: بیمارستانهای طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9987336
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی- اداره کل نظارت بر خسارت

رونوشت:
فایل پیوست