قانون الحاق کارت سبز

قانون الحاق کارت سبز


  • قانون‌ الحاق‌ دولت‌ ایران‌ به‌ سیستم‌ بین‌ المللی‌ بیمه مسئولیت‌ مدنی‌ وسایط نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ ( کارت سبز )

    مصوب 5/3/1356
    ماده‌ واحده‌ ـ بیمه مرکزی‌ ایران‌ کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ ( کارت سبز) را در تهران‌ دائر کند و نسبت‌ به‌ الحاق‌ آن‌ دفتر به‌ سیستم‌ بین‌ المللی‌ بیمهمزبور اقدام‌ نمایند کلیه‌ موسسات‌ بیمهایرانی‌ مجاز به‌ انجام‌ عملیات‌ بیمه اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ ملزم‌ به‌ قبول‌ عضویت‌ دفتر مزبور می‌ باشند ترتیب‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ موجب‌ آیین‌ نامه‌ ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ بیمهخواهد رسیدو انواع‌ یدک‌ و تریلر متصل‌ به‌ وسایل‌ مزبور قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر یک‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در جلسه‌ روز پنجشنبه‌ 5 خرداد ماه‌1356 ، در جلسه‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ خردادماه‌ سال‌ یک‌ هزار و سیصد و پنجاه‌ و شش‌ به تصویب مجلس سنا رسید .