تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

قابل توجه مراکز ارائه خدمات مراقبتی/ پرستاری در منزل طرف قراردا با بیمه ایران

قابل توجه مراکز ارائه خدمات مراقبتی/ پرستاری در منزل طرف قراردا با بیمه ایران


تاریخ: 1395/02/07
شماره: 95/80859
موضوع: الزامی بودن اجرای مفاد قرارداد فی مابین
زمان اجرا: از تاریخ 1395/02/07
مخاطبین: مراکز ارائه خدمات مراقبتی/ پرستاری در منزل طرف قراداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8079310
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست