تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

قابل توجه مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران (پزشک، دندانپزشک، کارشناس پروانه دار) در استان تهران

قابل توجه مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران (پزشک، دندانپزشک، کارشناس پروانه دار) در استان تهران


تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
شماره: 981755/91
موضوع: قابل توجه مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران (پزشک، دندانپزشک، کارشناس پروانه دار) در استان تهران
زمان اجرا: از تاریخ 26/12/1391
مخاطبین: مراجع درمانی حقیقی(پزشکان، دندانپزشکان، کارشناسان پروانه دار) در استان تهران

باسلام و احترام 
ضمن ابراز خرسندی از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به اینکه در سال 1392، اطلاع رسانی در خصوص بخشنامه ها و تعرفه های مراکز درمانی طرف قرارداد از طریق پیام کوتاه و مراجعه به سایت بیمه ایران انجام می پذیرد. خواهشمند است مقرر فرمائید اطلاعات ذیل بصورت کامل تکمیل و به شماره تلفن های 88480789 و 88719943 فکس و یا به اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی ارسال فرمائید. 

شماره شناسه: 4454824
امضاءکنندگان:

معاونت امور اچرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت:
فرم اطلاعات پایه مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه ایران(پزشکان)