تعرفه ها و بخشنامه ها

قابل توجه مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران (پزشک، دندانپزشک، کارشناس پروانه دار) در استان تهران

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
شماره: 981755/91
موضوع: قابل توجه مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران (پزشک، دندانپزشک، کارشناس پروانه دار) در استان تهران
زمان اجرا: از تاریخ 26/12/1391
مخاطبین: مراجع درمانی حقیقی(پزشکان، دندانپزشکان، کارشناسان پروانه دار) در استان تهران

باسلام و احترام 
ضمن ابراز خرسندی از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به اینکه در سال 1392، اطلاع رسانی در خصوص بخشنامه ها و تعرفه های مراکز درمانی طرف قرارداد از طریق پیام کوتاه و مراجعه به سایت بیمه ایران انجام می پذیرد. خواهشمند است مقرر فرمائید اطلاعات ذیل بصورت کامل تکمیل و به شماره تلفن های 88480789 و 88719943 فکس و یا به اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی ارسال فرمائید. 

شماره شناسه: 4454824
امضاءکنندگان:

معاونت امور اچرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت:
فرم اطلاعات پایه مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه ایران(پزشکان)