فعالیت های مرکز آموزش و توسعه

فعالیت های مرکز آموزش و توسعه


  • نیاز سنجی آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
  • طراحی و تدوین دوره های آموزشی در قالب سالنامه آموزشی
  • اجرای دوره های تخصصی، عمومی، تحت وب و داوطلبان اخذ پروانه نمایندگی
  • حمایت از تألیف و ترجمه کتب جهت چاپ و نشر
  • تعامل با موسسات آموزشی و دانشگاه ها جهت برگزاری دوره ها و سمینارهای تخصصی
  • تجهیز و بروزسازی کتابخانه