اصطلاحات بیمه ای

غرامت روزانه بستری در بیمارستان

غرامت روزانه بستری در بیمارستان


 • اول – تعاریف :
  1. از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد.
  2. غرامت روزانه بستری شدن بیمه شده در بیمارستان عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن بیمه شده در بیمارستان به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می گردد.
 • دوم- تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه :
  1. تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده گردد.بیمه گر پس از انقضاء مدت یاد شده هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت.
  2. تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و بمدت 90 روز ادامه خواد یافت.
 • سوم- سایر شرایط :
  مجموعه حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد یک حادثه محسوب می گردد.