تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم همکاری پزشکان و کارشناسان شاغل در بیمه ایران با بخش اسناد پزشکی مراجع بستری

عدم همکاری پزشکان و کارشناسان شاغل در بیمه ایران با بخش اسناد پزشکی مراجع بستری


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
شماره: 636565/93
موضوع: عدم همکاری پزشکان و کارشناسان شاغل در بیمه ایران با بخش اسناد پزشکی مراجع بستری
زمان اجرا: از تاریخ 03/09/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تقدیر و تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به اینکه همکاری پزشکان و کارشناسان شاغل در این شرکت با بخش اسناد پزشکی آن بیمارستان مغایر با آئین نامه های این شرکت و تخلف محسوب می گردد، خواهشمند است جهت تحکیم روابط فی مابین و جلوگیری از تخلفات احتمالی ، دستور فرمائید از هر گونه همکاری با افراد مذکور در آن بیمارستان خودداری گردد.
شماره شناسه: 6419461
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:
- جناب آقای ناظمی، مدیر محترم بیمه های اشخاص جهت استحضار
- جناب آقای دکتر خوشاوی، جهت استحضار و اقدام لازم