تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم رسیدگی به اسناد ارسالی فاقد لیست تائیدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران

عدم رسیدگی به اسناد ارسالی فاقد لیست تائیدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران


تاریخ: 1394/12/10
شماره: 94/940718
موضوع: عدم رسیدگی به اسناد ارسالی فاقد لیست تائیدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران
زمان اجرا: از تاریخ 1394/12/10
مخاطبین: مراکز خدمات در منزل طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7936027
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

 

رونوشت:
فایل پیوست