تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم ارائه صورتحساب مجدد یا کپی برابر اصل شده پرونده بیمه شدگان تحت پوشش

تاریخ: 1396/01/21
شماره: 96/31074
موضوع: عدم ارائه صورتحساب مجدد یا کپی برابر اصل شده پرونده بیمه شدگان تحت پوشش
زمان اجرا: 1396/01/21
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به ضوابط و قوانین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ارائه یک صورتحساب جهت هر بار بستری بیمار، خواهشمند است مقرر فرمائید از ارائه صورتحساب مجدد و یا کپی برابر اصل شده پرونده بیمه شدگان تحت پوشش بدون ارائه نامه کتبی از بیمه ایران اکیدا خودداری گردد . بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع فوق، هیچگونه مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود.

شماره شناسه: 9268400
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص

رونوشت: