تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم ارائه صورتحساب مجدد یا کپی برابر اصل شده پرونده بیمه شدگان تحت پوشش

عدم ارائه صورتحساب مجدد یا کپی برابر اصل شده پرونده بیمه شدگان تحت پوشش


تاریخ: 1396/01/21
شماره: 96/31074
موضوع: عدم ارائه صورتحساب مجدد یا کپی برابر اصل شده پرونده بیمه شدگان تحت پوشش
زمان اجرا: 1396/01/21
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به ضوابط و قوانین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ارائه یک صورتحساب جهت هر بار بستری بیمار، خواهشمند است مقرر فرمائید از ارائه صورتحساب مجدد و یا کپی برابر اصل شده پرونده بیمه شدگان تحت پوشش بدون ارائه نامه کتبی از بیمه ایران اکیدا خودداری گردد . بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع فوق، هیچگونه مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود.

شماره شناسه: 9268400
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص

رونوشت: