طرح بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز بازپروری در قبال مددجویان

طرح بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز بازپروری در قبال مددجویان


طرح بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز بازپروری در قبال مددجویان(استفاده کنندگان) و خدمت گذاران در اختیار به شرح ذیل: 1.مراکز اقامتی تیپ B
2.مراکز اقامتی تیپ DIC
3.مراکز اقامتی تیپ MIMI
4.مراکز شلتر