طرح بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز بازپروری در قبال مددجویان

طرح بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز بازپروری در قبال مددجویان(استفاده کنندگان) و خدمت گذاران در اختیار به شرح ذیل: 1.مراکز اقامتی تیپ B
2.مراکز اقامتی تیپ DIC
3.مراکز اقامتی تیپ MIMI
4.مراکز شلتر