صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 29‏/12‏/1398

صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 29‏/12‏/1398


صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 29‏/12‏/1398

صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 29‏/12‏/1398

" در اجرای ماده 93 مصوب شورای عالی بیمه کمیته یک شرکت با راهبری یکی از اعضای هیات مدیره تشکیل و به صورت منظم نسبت به بررسی ریسک های مترتب بر عملیات شرکت نظارت دارد .

حقوق و مزایای هیات مدیره و کارکنان مطابق مفاد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه و پرداخت می گردد .

صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 29‏/12‏/1398 که در روزنامه اطلاعات مورخ 27‏/07‏/1399 و روزنامه آفتاب 06‏/02‏/1400 به چاپ رسیده است . "

جهت مشاهده فایل های 1 و 2 و 3  کلیک کنید.

منبع خبر: مدیریت امور مالی