تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

شیوه نامه اجرایی قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص خدمات در منزل

شیوه نامه اجرایی قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص خدمات در منزل


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
شماره: 497806/93
موضوع: شیوه نامه اجرایی قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص خدمات در منزل
زمان اجرا: از تاریخ 01/06/1393 لغایت 01/06/1394
مخاطبین: شرکت های خدمات در منزل طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران

تعریف خدمات پرستاری و مراقبتی:

انجام تمامی خدمات پرستاری و مراقبتی در محل سکونت برای افراد گروه هدف که مشمول مصادیق و تحت پوشش قرارداد با یکی از شرایط زیر خواهند بود.

مصادیق بیماران و ناتوانان گروه هدف:
1- بیماریهای دژنراتیو دستگاه اعصاب مرکزی مانند بیماریهای ای ال اس- ام اس- گیلن باره که منجر به ناتوانی فرد شده است.
2- مراحل پایانی نارسایی ارگانهای حیاتی نظیر نارسایی کبد منجر به سیروز، نارسایی کلیه منجر به دیالیز
3- افراد عقب مانده ذهنی با بهره هوشی کمتر از 60 مانند سی پی، سندروم داون صرفا برای خدمات پرستاری و نقاهتی بجز خدمات نگهداری
4- افرادیکه تحت پیوند کلیه ، کبد، ریه و قلب قرار گرفته اند.
5- کلیه بیماران با ناتوانی های جسمی و حرکتی که نیازمند خدمات مراقبتی و پرستاری در محل سکونت دارند مانند شکستگی ها و مشکلات ستون فقرات
6- مراحل انتهایی بیماری دیابت
7- تروماها و تصادفاتی که منجر به زمین گیر شدن موقتی فرد می گردد.
8- سکته های مغزی منجر به فلج اندام ها
9- مراحل انتهایی بیماری های بدخیمی و سرطان ها و نارسایی های قلبی پیشرفته و غیره
10- سایر موراد خاص با تائید مدیر کل درمان بنیاد شهید و اداره کل نظارت بر خسارت بیمه نامه ها

شرح خدمات پرستاری و مراقبتی در محل سکونت:
1- تزریقات و سرم تراپی
2- پانسمان معمولی و ویژه
3- سونداژ
4- ساکشن
5- فیزیوتراپی تنفسی
6- کمک به انجام فعالیتهای روزانه از قبیل ( کمک به تغذیه، مصرف و استعمال داروها، استحمام، کمک به بازتوانی مانند راه بردن و حرکات مفاصل و غیره با موضوع توانبخشی و جلوگیری از بروز حوادث و سوانح پس از بستری)

گردش کار:

در صورتیکه برای اولین بار نیازمند مراقبت های پرستاری و درمانی باشد، نظر پزشک متخصص معتمد بنیاد ضروری است.
1- نیاز به یک شیفت پرستاری یا مراقبت با مجوز معاون بهداشت و درمان استان
2- نیاز به دو شیفت پرستاری یا مراقبت با مجوز معاون بهداشت و درمان استان و مدیر کل بنیاد استان
3- نیاز به سه شیفت پرستاری یا مراقبت صرفا با مجوز مدیر کل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
4- در صورت تداوم نیاز به نگهداری و مراقبت، هر 3 ماه مجوز تجدید مراقبت از سوی معاون بهداشت و درمان استان مورد نیاز می باشد.

شماره شناسه: 6230535
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
ناظمی، زارعی

رونوشت: