شیوه نامه اجرائی دارویی قرارداد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

شیوه نامه اجرائی دارویی قرارداد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگرانتاریخ: 04/09/1394
شماره: 666162/94
موضوع: شیوه نامه اجرائی دارویی قرارداد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
زمان اجرا: 01/06/1394
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران جهت بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران
شماره شناسه: 7573422
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

رونوشت:
فایل پیوست