اصطلاحات بیمه ای

شرط پرداخت حق بیمه

شرط پرداخت حق بیمه


(PREMIUM PAYMENT CLAUSE)
  • بدینوسیله گواهی و تایید می نماید که حق بیمه ذکر شده در ابتدای این بیمه نامه می بایستی بشرح اقساط ذیل پرداخت گردد.
  • در صورت بروز خسارت بنحوی که مبلغ خسارت از اقساط حق بیمه پرداخت شده در این بیمه نامه بیشتر شود در این صورت اقساط حق بیمه سر رسید نشده می باید در اسرع وقت تسویه گردد.
  • علیرغم تمامی شروط ابطالی که در این بیمه نامه عنوان گردیده است ، در صورتیکه هر یک از اقساط حق بیمه در موعد مقرر پرداخت نگردد، بیمهگران مستحق هستند که پوشش برقرار شده در بیمه نامه به بیمه گذار و یا طرفهای درگیر دیگر در این بیمه نامه را بوسیله ارسال الحاقیه یا از طریق ارسال یک اعلامیه کتبی به بیمه گذار که کمتر از 30 روز نخواهد بود، فسخ نمایند. تاریخ شروع اعلامیه از تاریخ اعلام توسط بیمه گران خواهد بود.