اصطلاحات بیمه ای

شرط استثنا آلودگی رادیو اکتیو(عمومی)

شرط استثنا آلودگی رادیو اکتیو(عمومی)


AVIATION RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE

 

 • این بیمه نامه موارد زیر را شامل نمی گردد:
  • الف: از بین رفتن یا خرابی هر دارائی (از هر نوع) یا خسارات وارده به آن یا هر هزینه یا زیان (از هر نوع) ناشی یا حاصل از آن.
  • ب: هر گونه مسئولیت قانونی با هر ماهیتی، که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اثر تشعشعات اتمی یا آلودگی رادیو اکتیویته مربوط به هر منبعی ( از هر نوع) حاصل شده یا با دخالت آن بوجود آمده یااز آن ناشی شده باشد.
 • از بین رفتن، خرابی، خسارت، هزینه یا مسئولیت قانونی (بجز موارد مذکور در پاراگراف یک این شرط) که از انتشار تشعشعات اتمی یا آلودگی رادیو اکتیویته مربوط به هر دو ماده رادیو اکتیو و در دوره حمل این موارد بعنوان کالا تحت مقررات اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوائی بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوجود می آید یا با کمک یا مشارکت آن حاصل می شود و یا از آن ناشی می گردد تحت پوشش بیمه ای خواهد بود، البته منوط به سایر شرایط این بیمه نامه و نیز مشروط بموارد ذیل:
  • الف- مسئولیت بیمه گر در حمل مواد رادیو اکتیو از هر نظر منوط به رعایت مقررات جاری صادره از طرف اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوائی در رابطه با حمل اقلام مشمول محدودیت باشد.
  • ب- از بین رفتن، خرابی، خسارت، هزینه یا مسئولیت قانونی در دوره اعتبار بیمه نامه اتفاق افتاده یا ناشی شده باشد و هر ادعای خسارتی از طرف بیمه گذار علیه بیمه گر یا بوسیله هر مدعی علیه بیمه گذار درطول سه سال بعد از تاریخ حادثه ای که منجر به ادعای خسارت می گردد، مطرح شده باشد.
  • ج-در مورد هر گونه ادعای خسارتی به دلیل پاراگراف 2 فوق تحت بخش مربوط به بدنه هواپیما در این بیمه نامه، سطح آلودگی از حداکثر سطح مجاز در نظر گرفته شده در شاخص ذیل تجاوز نموده باشد.
   ماده انتشار دهنده حداکثر حد مجاز میزان آلودگی رادیواکتیو غیر ثابت (بطور
   مواد آلفا در گروه یک لیست رادیوایزوتوپهای LAEA (سر شماره 6 تندرسیت و ایمنی LAEA) حداکثر تا 5-10 میکرکوری در هر سانتی متر مربع
   کلیه موارد دیگر حداکثر تا 4-10 میکرکوری در هر سانتی متر مربع
  • د- پوشش بیمه ای پاراگراف 2 فوق در هر زمان از طرف بیمه گر با یک اطلاعیه 7 روزه قابل فسخ می باشد.