اصطلاحات بیمه ای

شرط استثناء خطرات جنگ، هواپیما ربایی و غیره(هواپیمایی)

شرط استثناء خطرات جنگ، هواپیما ربایی و غیره(هواپیمایی)


WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE 
AVIATION

این بیمه نامه ادعاهای خسارت حاصل از موارد ذیل را پوشش نمی دهد.

  • جنگ، هجوم، عملیات دشمنان خارجی، عملیات خصمانه (اعم از اینکه جنگ اعلان شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، قیام، انقلاب، مبارزه علیه حکومت، حکومت نظامی، نیروی نظامی یا اعمال قدرت غیر مجاز یا تلاشهائی در جهت اعمال اشغالگرانه یا سلطه جویانه.
  • انفجار خصمانه هر نوع سلاح جنگی که کاربرد آن با شکافتگی یا ذوب اتمی یا هسته ای یا هر نوع عکس العمل مشابه دیگر یا ایجاد نیرو یا ماده رادیو اکتیو توام باشد.
  • اعتصابات، شورشها، خلاف کاریها یا بی نظمی های داخلی یا مزاحمتهای کارگری.
  • اعمال سیاسی یا تروریستی شخص یا اشخاص اعم از اینکه این شخص یا اشخاص یا عوامل یک قدرت سیاسی بوده و نیز اعم از اینکه زیان یا خسارت ناشی از آن تصادفی باشد یا عمدی.
  • هر گونه عمل بدخواهانه یا خرابکارانه.
  • مصادره، ملی کردن، توقیف، محدودیت، بازداشت، ضبط و نگهداری بوسیله یا بحکم هر دولت(اعم از نظامی،کشوری یا دولتی که عملاً حکومت می کند ولی رسماً شناسائی نشده باشد) یا مردم یا مقامات محلی بمنظور استفاده نمودن یا حسب عنوان.
  • هواپیما ربائی، یا هر گونه توقیف غیر قانونی یا عمل خلاف در جهت کنترل هواپیما یا خدمه در حال پرواز آن ( شامل هر تلاشی در رابطه با چنین توقیف یا کنترل) توسط هر شخص یا اشخاصی که داخل هواپیما هستند و بدون مجوز بیمه گذار عمل می نمایند.

علاوه بر این ، این بیمه نامه خسارات حاصل در مدت زمانیکه هواپیما بعلت یکی از خطرات فوق خارج از کنترل بیمه گذار می باشد را پوشش نمی دهد.
در صورتی می توان فرض نمود که هواپیما تحت کنترل مجدد بیمه گذار قرار گرفته که هواپیما سالم در یک فرودگاهی که در قسمت محدوده جغرافیائی در این بیمه نامه مستثنی نشده است تحویل بیمه گذار گردد و کاملاً مناسب برای مورد استفاده قرار گرفته باشد.
همچنین تحویل سالم هواپیما مستلزم اینست که هواپیما تحت هیچگونه فشاری با موتورهای خاموش پارک شده باشد.