اصطلاحات بیمه ای

شرایط مخصوص بیمه ضایعات آبدیدگی ناشی از خطوط شبکه آبرسانی، فاضلاب، آب باران، برف و تگرگ

شرایط مخصوص بیمه ضایعات آبدیدگی ناشی از خطوط شبکه آبرسانی، فاضلاب، آب باران، برف و تگرگ


بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بدین وسیله موافق می‌شود با در نظر گرفتن مقررات و استثنائات بیمه‌نامه فوق، خسارات وارده به مورد بیمه که در نتیجه حوادث زیر وارد شود مورد تامین می‌باشد.

 • الف) دامنه پوشش بیمه ای
  • خسارت ناشی از ترکیدن، لبریز شدن، گرفتگی و سر ریز شدن منابع و مخازن آب و دستگاه‌های مشابه و یا شبکه آبرسانی و فاضلاب مربوط به محل مورد بیمه.
  • خسارت ناشی از آب باران، برف و تگرگ مشروط به این که از طریق بام یا در نتیجه ترکیدن، گرفتگی لوله ها، لبریز شدن آبروی شیروانی و ناودان‌ها و یا منابع و مخازن آب مربوط به محل به مورد بیمه نفوذ کرده باشد.
 • ب) فرانشیز
  برای واحدهای مسکونی و غیر صنعتی 10 درصد حداقل 000/100 ریال و برای واحدهای صنعتی 10 درصد حداقل 000/000/1 ریال.
 • ج) استثنائات
  • هرگونه هزینه مربوط به ترمیم استهلاک، فرسودگی و یا پوسیدگی دستگاهها، منابع، مخازن و شبکه آبرسانی.
  • خسارت وارد به دستگاهها و شبکه لوله کشی منشاء حادثه منجر به خسارت.
  • خسارت موضوع ردیف الف این شرایط (دامنه پوشش بیمه ای) در صورتیکه ناشی از سیل، طوفان، زلزله یا آتشفشان باشد، مگر آنکه خطرهای مذکور تحت پوشش بیمه‌نامه قرار گرفته باشند.
  • خسارتهایی که در اثر تخلیه یا پر کردن مخازن دستگاههای خود کار اطفای (Sprinkler) حریق یا نشت از آنها اتفاق افتد.
  • هزینه برف روبی، ذوب کردن یخ و ترمیم و یا تعویض عایق کاری و آسفالت بام.
  • خسارت ناشی از نفوذ آب از سقف‌های شیشه‌ای یا پنجره طبقه زیر شیروانی یا شکاف هایی که در نتیجه تعمیر یا تجدید بنا بوجود آمده باشد.
  • خسارت و خرابی ناشی از برف و تگرگ وارد به مورد بیمه‌ای که در محدوده فضای باز قرار گرفته باشد.
  • خسارت‌های آبدیدگی مورد بیمه ناشی ازخطوط شبکه آبرسانی و فاضلاب خارج از ساختمان محل مورد بیمه.
  • خسارت ناشی از رطوبت زمین، نهرهای زیرزمینی، چاه‌های آب و قنات.