اصطلاحات بیمه ای

شرایط مخصوص بیمه زمین لرزه و آتشفشان

شرایط مخصوص بیمه زمین لرزه و آتشفشان


بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، خطر زمین لرزه و آتشفشان که به موجب بند 2 ماده 31 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی از خطرات مستثنی شده محسوب می‌گردند به ترتیب زیر تحت پوشش قرار می‌گیرند:

  • خسارتی که مستقیماً در اثر زمین لرزه به مورد بیمه وارد می‌شود. بدیهی است خطر سرقت که ممکن است در اثر زمین لرزه واقع شود تحت پوشش نیست.
  • خسارتی که در اثر فعالیت آتشفشان واقع می‌شود. 
    تبصره: خسارات مذرکور در بند یک و دو که ظرف 48 ساعت متوالی (در زمان اعتبار بیمه‌نامه) اتفاق می‌افتد یک حادثه تلقی می‌شود.
  • خسارات ناشی از رانش و حرکت زمین مشمول این شرایط نمی‌باشد مگر اینکه خطر مذکور دارای پوشش بیمه‌ای باشد.
  • فرانشیز
    • در مورد واحدهای مسکونی و غیر صنعتی فرانشیز هر خسارت برابر یک درصد ارزش مورد بیمه می‌باشد.
    • در مورد واحدهای صنعتی حداقل فرانشیز برابر 15 درصد هر خسارت است.