اصطلاحات بیمه ای

شرایط مخصوص بیمه‌های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل

شرایط مخصوص بیمه‌های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل


شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه اتومبیل

 

بیمه گزار محترم نظر به اینکه در رسیدگی و پرداخت خسارت، شرایط ذیل در نظر گرفته شده و اعمال می شود، ضمن اطلاع و ابلاغ موضوع خواهشمند است موارد ذکر شده را به همراه شرایط عمومی بیمه نامه که به پیوست بیمه نامه تقدیم شده، به دقت مطالعه نموده و مدنظر قرار دهید:    .

                                            

1) در صورتیکه ارزش وسیله نقلیه مندرج در متن بیمه نامه(سرمایه بیمه نامه) کمتر از ارزش آن در روز وقوع حادثه بوده و بیمه نامه فاقد پوشش نوسانات قیمت بازار باشد یا پوشش خریداری شده تکافوی نوسان ایجاد شده نباشد، بر اساس مفاد ماده10 قانون بیمه خسارت برمبنای قاعده نسبی سرمایه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

        مثال : اگر ارزش واقعی وسیله نقلیه در زمان حادثه (ارزش معاملاتی آن در بازار) 100واحـد و سرمایـه بیمه نامه 75 واحد باشـد، چنانچه خسارت وارد بـر آن  پس ازوضع کسورات ، 40 واحد تعیین گردد، میزان خسارت قابل پرداخت به این شرح محاسبه خواهد شد :

 

خسارت قابل پرداخت 30 واحد = (ارزش واقعی وسیله نقلیه در روز حادثه 100 واحد/سرمایه بیمه نامه 75 واحد) * خسارت تعیین شده 40 واحد

 

2) در خسارت های جزئی از کلیه لوازم تعویضی (بجز شیشه ها و شیشه چراغها) استهلاک کسر خواهد شد. استهلاک از ابتدای سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد محاسبه شده و ضریب آن برای هر سال 5 % و حداکثر 25 % می باشد.

 

3) خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده براساس پنجاه درصد قیمت نو و حداکثر تاارزش بیمه شده آنها برآورد می گردد.

 

4) فرانشیز بخشی از هر خسارت است که به شرح ذیل به عهده بیمه گزار میباشد.

 

        الف ) فرانشیز خسارت های جزئی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه به این شرح است مگر اینکه بر روی بیمه نامه و در بند شرایط  خصوصی بگونه ای دیگر توافق شده باشد:

        برای خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل 500.000 ریال و برای خسارت دوم به بعد 20 % مبلغ خسارت و حداقل 500.000 ریال

 

        تبصره 1:در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل بصورت مستقل ویا تواما علاوه بر موارد مذکور 10 % به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد.

-                   سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد.

-                   سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال تمام باشد.

        تبصره 2:در صورتیـکه راننـده وسیله نقلیـه بیـمه شده، مقصر حادثه نباشـد و مسئول حادثـه شخص ثالث شناخته شده ای باشد که بیمه گزار به وی رضایت نداده و ضمن معرفی وی حقوق ریکاوری خود را به شرکت واگذار نماید، فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی به 5% مبلغ خسارت و حداقل 250.000  ریال تقلیل می یابد.

 

        ب  ) فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه 10% مبلغ خسارت.

        ج ) فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزئی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20% مبلغ خسارت.

        د  ) چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یک سال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد، فرانشیز هم بصورت سالانه اعمال خواهد شد، در غیر اینصورت تعداد خسارتها در مدت اعتبار بیمه نامه، ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.

 

5) اعتبار بیمه نامه منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است و چنانچه پرداخت حق بیمه بصورت قسطی باشد و بیمه گزار یک  یا  چند قسط از اقساط سررسیدشده حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید و اعتبار بیمه نامه را خاتمه یافته اعلام کند که براین  اساس  خسارتی که پس از تاریخ فسخ بیمه نامه رخ داده باشد، غیر قابل رسیدگی خواهد بود. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، خسارت  به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه قابل پرداخت  تا تاریخ حادثه تسویه خواهد شد.

         تبصره : درصورت تاخیر درواریـزحق بیمه ، بیمه گزار موظف به انجام همکاری لازم وآوردن خودرو جهت بازدید سلامت وسیله نقلیـه توسط کارشناس شرکت  بیمه وارایه گزارش بازدیـد مربوطه میباشد . لذا در صورت عدم انجام بازدید هرگونه خسارت احتمالی صرفا پس از احراز صحت حادثه و تعهد بیمه گر قابل جبران خواهد بود .

 

6) در صورت وقوع حادثه ، اقساط باقی مانده حق بیمه تبدیل به حال گشته و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد. چنانچه به هــــــر دلیـلی اقسـاط از خسـارت کسر نشده باشد بیمه گزار موظف است همچنان طبق شرایط مندرج در متن بیمه نامه نسبت به پرداخت اقساط در سررسیدهای معین اقدام نماید.

 

7) هنگام کارشناسی خسارت چنانچه برای مواضع آسیب دیده لوازم تعویضی در نظر گرفته شود، بیمه گزار موظف به تحویل بازیافتی و داغی لوازم تعویضی می باشد.

 

8) در خسارتهای کلی در صورت عدم تحویل لاشه، ارزش لاشه با نظر کارشناس ارزیاب خسارت از مبلغ خسارت برآورد شده کسر می گردد. در صورت  قصد  بیـمه  گزاربر تحویل لاشه به شرکت ، پرداخت خسارت منوط به انجام تشریفات اوراق و اسقاط خودرو توسط بیمه گزار ، اخذ تاییدیه نقل و انتقال به نام شرکت بیمه و تحویل لاشه می باشد و با دریافت خسارت اعتبار بیمه نامه نیز خاتمه اعلام می گردد.

 

9) با پرداخت هر خسارت جزیی، سرمایه بیمه نامه به میزان خسارت پرداختی کاهش می یابد لذا این بیمه نامه فارغ از مدت زمان تعهدات ، تا سقف سرمایه بیمه شده اعتبار دارد و در صورت دریافت خسارت کلی یا دریافت چندین مرحله خسارت جزیی تا سقف سرمایه، بیمه نامه خاتمه یافته تلقی می گردد.

          تبصره :چنانچه بیمه گزار تمایل به حفظ اعتبار بیمه نامه تا پایان مدت زمان آن را داشته باشد می تواند سرمایه بیمه نامه را پس از دریافت هر خسارت افزایش داده و با برزورسانی تعهدات، سرمایه آن را تثبیت نماید.

 

10) پس از دریافت هر خسارت ، بیمه گزار موظف به انجام همکاری لازم وآوردن خودرو جهت بازدید سلامت وسیله نقلیه توسط کارشناس شرکت بیمه و ارائه گزارش   بازدید مربوطه می باشد. چنانچه بیمه گزار بازدید سلامت انجام نداده باشد، در صورت وقوع حادثه احتمالی آتی، مواضع مشترک خسارت قبلی به تشخیص بیمه گر از خسارت جدید کسر خواهد شد.

 

11) خسارت در وجه مالک مستند وسیله نقلیه و با ارائه مدارک مالکیت مستدل (شناسنامه مالکیت وسیله  نقلیه یا بنچاق ) پرداخت خواهد شد و امکان تسویه خسـارت بـا غیر، بجز ذینفع معرفی شده در متن بیمه نامه یا وکیل قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی و معتبر، میسر نیست.

 

12) برای رسیدگی و پرداخت هر نوع خسارت ارائه اسناد مثبته و گزارش مقامات ذیصلاح الزامیست و بیمه گزار موظف است قبل از هر گونه تعمیر و بازسازی خودرو ضمن اعلام خسارت ظرف مدت پنج روز وسیله نقلیه خسارت دیده را حتما به رؤیت کارشناس شرکت بیمه برساند