اصطلاحات بیمه ای

شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمانهای مسکونی

شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمانهای مسکونی


 • فصل اول : کلیات
  • ماده 1- اساس قرارداد 
   این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 وپیشنهاد بیمه‌گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه میباشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین میباشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمیشود.
  • ماده 2- تعاریف و اصطلاحات 
   اصطلاحات زیر صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:
   • بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه‌نامه بعهده میگیرد.
   • بیمه‌گذار: کسی که حق بیمه را می‌پردازد که میتواند سرمایه‌گذار، مجری، سازنده، پیمانکار، مالک فعلی یا بعدی ساختمان باشد.
   • ذینفع: مالک ساختمان یا هر شخصی که بنا به درخواست مالک نام وی در این بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت میگردد و یا هر شخص دیگری که بعداً مالک خواهد شد.
   • حق بیمه: مبلغی است که در بیمه‌نامه مشخص شده و بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام عقد بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در بیمه‌نامه مشخص میشود به بیمه‌گر پرداخت نماید.
   • سرمایه یا مبلغ مورد بیمه: سرمایه نهایی است که توسط بیمه‌گذار پس از تأیید بازرس فنی اعلام میشود و شامل هزینه‌های مربوط به کارهای سازه‌ای، هزینه‌های مربوط به سایر کارهای ساختمانی، هزینه پاکسازی یا برداشت ضایعات و هزینه‌های حرفه‌ای میباشد.
   • موضوع بیمه: کل بنا یا هر ساختمان از بنا که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده است.
   • فرانشیز: بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه‌گذار میباشد و میزان آن 10 درصد هر خسارت حداقل 10.000.000 ریال در هر حادثه تعیین میگردد.
   • گواهی پایان کار کلی ساختمان: گواهی یا گواهیهای پایان کاری که مراجع ذیصلاح مبنی بر اتمام کار ساختمان صادر کرده باشند.
   • مدت اعتبار بیمه‌نامه: پوشش این بیمه‌نامه از تاریخ تکمیل کار یا تحویل ساختمان به ذینفعان آغاز و پس از گذشت مدت ده سال از آن تاریخ پایان خواهد یافت، مگر اینکه توافق دیگری صورت گیرد.
   • سازه‌های اصلی ساختمان: کلیه سازه‌های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمان مانند پی‌ها، ستونها، تیرها، بادبندها، تمام دیوارها و سقفها.
   • سازه‌های جانبی ساختمان: کلیه اجزای غیرباربر ساختمان شامل نازک‌کاری مانند درب‌ها و پنجره‌ها، اندودها، کاشی‌کاریها، کف‌پوشها، عایقکاریها و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌های اصلی ساختمان تعریف شده‌اند.
   • بازرس فنی: شخص حقیقی یا حقوقی که از طرف بیمه‌گر وظیفه کنترل، ‌بررسی و صدور گواهی تأیید آزمایشات، ‌نقشه‌ها، ‌مقادیر کار و اسناد مشابه مربوط به ساختمان و یا هر موضوع مورد نیاز بیمه‌گر و دیگر مدارک مربوط به ساختمان به منظور ارزیابی و تعیین میزان ریسک تحت پوشش این بیمه‌نامه را به عهده دارد.
   • پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان: هرگونه نقص در سازه‌های اصلی ساختمان ناشی از طراحی نادرست، ساخت معیوب، به کارگیری مواد یا مصالح معیوب که در طی اعتباربیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام میشود و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد بشرح زیر:
    • الف- سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، ده سال.
    • ب- نمای ساختمان، پنج سال.
    • ت- عایق‌های رطوبتی ساختمان، پنج سال.
    • ث- تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورها، سه سال.
 • فصل دوم : خسارتها و هزینه‌های تحت پوشش
  • ماده 3 - خسارتها و هزینه‌های تحت پوشش 
   این بیمه‌نامه خسارتهای مالی ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمانرا بشرح زیر تامین مینماید:< >ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان و متعلقات آن.هزینه‌هائی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت میگیرد.هزینه‌های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات.هزینه‌های حرفه‌ای.فصل سوم: خسارتهای مستثنی شده
   • ماده 4 - خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست:
    • اعمال عمدی بیمه‌گذار و اعمال عمدی یا سهوی ذینفعان.
    • خسارتهای ناشی از زلزله، آتش‌سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که زلزله، آتش‌سوزی یا انفجار بطور مستقیم ناشی از خسارتهای تحت پوشش این بیمه‌نامه باشد. 
     تبصره: خسارتهای ناشی از زلزله در این بیمه‌نامه صرفاً تا حد محاسبات ساختمانی براساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در زمان احداث ساختمان قابل پرداخت میباشد.
    • خسارت ناشی از سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه و طغیان آب مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
    • جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خرابکاری، انقلاب، شورش، توقیف، غصب (چه نظامی و چه غیر آن)، مصادره و سرقت.
    • خسارتهای مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
    • خسارتهای ناشی از نشست، لغزش یا رانش زمین مگر اینکه به علت عیوب پنهان ساختمان باشد.
    • خسارت ناشی از ساختمانهای مجاور، نشت لوله های آب و فاضلاب عمومی یا آبهای زیرزمینی.
    • هرگونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح، اجرا یا مصالح مربوط به سازه‌های جانبی، تجهیزات، لوازم و اثاثه یا اجزای خارجی ساختمان و نازک‌کاری مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
    • هرگونه تغییر در رنگ، رنگ نما، لکه شدن، ترکها یا خرابیهای ظاهری و سطحی.
    • خسارتهای ناشی از تعمیرات، تغییرات و اضافات پس از تکمیل ساختمان مگر با اطلاع قبلی و موافقت کتبی بیمه‌گر.
    • هرگونه خسارت ناشی از عایقکاری ساختمان، پشت بام، لوله های فاضلاب، مخزن یا تجهیزات تحت پوشش، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
    • هرگونه مالیات، عوارض، هزینه‌های متفرقه و جریمه.
    • خسارت ناشی از هر موضوعی که بازرس فنی کتباً به بیمه‌گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تأیید مقید به شرطی شده است، مگر اینکه متعاقباً اصلاح شده و مورد تأیید بیمه‌گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماً ناشی از آن نباشد.
    • خسارتهای ناشی از فرسودگی در خارج از مدت زمان مورد تعهد بیمه‌گر.
    • اتلاف یا آسیب‌دیدگی که سازنده، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن بوده (دوره گارانتی) یا پیمانکار سازنده یا مجری بابت تضمین حسن انجام کار (دوره تضمین) مسئول آن باشد.
    • هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
    • بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرم‌افزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
  • فصل چهارم: وظایف و تعهدات بیمه‌گذار
   • ماده 5 - رعایت اصل حد اعلای حسن نیت 
    بیمه‌گذار مکلف است پرسشهای کتبی بیمه‌گر را با دقت و صداقت و بطور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه‌گذار در پاسخ به پرسشهای بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا عمداً اظهار خلاف واقع بنماید بنحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد بیمه‌نامه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر بوده و وجوه پرداختی به بیمه‌گذار مسترد نخواهد شد.
   • ماده 6 - اعلام تشدید خطر 
    هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت، وضعیت و کاربری موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه‌گذار موظف است به محض اطلاع، بیمه‌گر را آگاه سازد. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر میتواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه و درصورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گذار، بیمه‌نامه را فسخ نماید. هر گاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه‌گر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند.
   • ماده 7 - همکاری با بازرس فنی 
    بیمه‌گذار موظف است در چهارچوب وظایف خود طبق " دستورالعمل نحوه بازرسی، نظارت، ارزیابی بازرس فنی منتخب شرکت بیمه بر عملیات طراحی و ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی" با بازرس فنی منتخب بیمه‌گر همکاری نماید.
   • ماده 8 - اعلام خسارت 
    بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت چهارده روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه یا خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند. همچنین بیمه‌گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته میشود را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. در صورتی که بیمه‌گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر میتواند ادعای خسارت را رد کند مگر اینکه بیمه‌گذار ثابت کند که بواسطه امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده است.
   • ماده 9 - جلوگیری از وقوع خطر و توسعه خسارت 
    بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و درصورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است، به عمل آورد. در اولین زمان ممکن و حداکثر در ظرف مدت چهارده روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد درغیراینصورتبیمه‌گر مسئول نخواهد بود، مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. 
    مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت پرداخت مینماید حتی اگر منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود، ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مذکور یا تناسب آنها با موضوع مورد بیمه اختلافی ایجاد شود برای حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع میشود.
   • ماده 10 - خودداری از مصالحه 
    بیمه‌گذار جز با موافقت قبلی و کتبی بیمه‌گر مجاز به مصالحه و توافق با اشخاص ثالث در رابطه با حادثه موضوع بیمه نیست. عدم توجه به این شرط میتواند موجب محرومیت بیمه‌گذار از دریافت تمام یا بخشی از خسارت گردد.
   • ماده 11 - انتقال حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر 
    بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و بیمه‌گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه‌گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نامقدور میسازد خودداری نماید. درغیراینصورت بیمه‌گر میتواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را از بیمهگذار خواهد داشت.
   • ماده 12 - پرداخت حق بیمه 
    بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر منعقد میشود ولی شروع تأمین و اجرای تعهدات بیمهگر منوط به پرداخت کل حق بیمه است. حق بیمه قطعی همزمان با تاریخ شروع پوششبیمه‌نامه بر اساس کل سرمایه بیمه شده توسط بازرس فنی محاسبه و طی الحاقی به بیمه‌گذار اعلام میشود. بیمه‌گذار 25 درصد از حق بیمه را نقداً در تاریخ صدور بیمه‌نامه و مابقی را در هر چند قسط بدلخواه خود میتواند پرداخت نماید بگونه‌ای که قبل از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای بایستی اقساط تعیین شده پایان یافته باشد. بیمه‌گذار موظف است هرگونه حق بیمهاضافی را طی 30 روز پس از اعلام بیمه‌گر پرداخت کند.
  • فصل پنجم: فسخ و انفساخ بیمه‌نامه
   • ماده 13 - فسخ بیمه‌نامه 
    در موارد زیر بیمه‌گر یا بیمه‌گذار میتواند بیمه‌نامه را فسخ نماید:
    • الف) موارد فسخ از طرف بیمه‌گر
     • در صورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.
     • درصورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار یا ذینفع به پرداخت حق بیمه اضافی مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت پذیرد.
     • چنانچه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.
    • ب) موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار< >در صورتی که خطر موضوع مورد بیمه کاهش یابد و بیمه‌گذار تمایلی به اخذ پوشش بیمه‌ای نداشته باشد.در صورتی که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.در صورتی که بیمه‌گذار به هر دلیل از اخذ پوشش بیمه‌ای منصرف شود.ماده 14 - انفساخ بیمه‌نامه 
     درصورتیکه موضوع مورد بیمه به هر علتی غیر از وقوع خسارات تحت پوشش این بیمه‌نامه از بین برود، بیمهنامه منفسخ میگردد.
    • ماده 15 - نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه
     • چنانچه بیمه‌گذار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه‌نامه را فسخ کنند باید مراتب را کتباً و رسماً به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع میشود.
     • درصورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر یا انفساخ بیمه‌نامه، حق بیمه مدت باقیمانده بصورت روزشمار محاسبه و پس از کسر هزینه کارشناسی به بیمه‌گذار مسترد میگردد.
    • ماده 16 - انتقال مالکیت ساختمان 
     در صورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب بیمه‌نامه به عهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند، معهذا هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. 
     در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری، ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود، لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخت شود مسئول نخواهد بود. 
     اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهند بود.
   • فصل ششم: نحوه تعیین و پرداخت خسارت
    • ماده 17 - نحوه تعیین مقدار خسارت 
     مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه‌گر به ترتیب زیر تعیین میشود (درصورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده 21 عمل خواهد شد):< >الف) مبنای تصفیه خسارت، هزینه تعمیر قسمت صدمه دیده یا نوسازی، تعویض و یا تقویت آن قسمت است به نحوی که در شرایط قبل از وقوع خسارت قرار گیرد درصورت لزوم، هزینه تعمیر قسمتهای متأثر از عیوب پنهان نیز جبران خواهد شد (هزینه‌های حرفه‌ای بیمه‌گذار نیز درصورت خریداری تحت پوشش میباشد).ب) برای هزینه‌هائی که بمنظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت میگیرد، مبنای پرداخت عبارت است از هزینه‌های ترمیم و بازسازی برای جلوگیری از خرابی ساختمان در مدت اعتبار بیمه‌نامه. 
     بیمه‌گر هزینه هرگونه تعمیرات اولیه یا موقت که بخشی از تعمیرات نهایی بوده و یا در جهت کاهش توسعه خسارت صورت پذیرفته باشد را پرداخت خواهد کرد.ماده 18 - مهلت و نحوه پرداخت خسارت 
     بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رأی هیئت داوری یا دادگاه (موضوع ماده 21) خسارت را پرداخت کند. 
     حداکثر تعهد بیمه‌گر مربوط به هر قسمت مبلغی است که در بیمه‌نامه درج شده است، مگر اینکه سقف تعهد بعداً از طریق الحاقی تعدیل و حق بیمه اضافی آن دریافت شده باشد. در هر حال فرانشیز و استهلاک در خارج از مدت زمان مورد تعهد بیمه‌گر بعهده بیمه‌گذار خواهد بود. 
     تبصره – درصورتیکه سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمهگر فقط به تناسب سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود (ماده ده قانون بیمه).
   • فصل هفتم: سایر مقررات
    • ماده 19- بیمه مضاعف 
     چنانچه ساختمان موضوع این بیمه‌نامه در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، ‌بدون قصد تقلب بموجب بیمهنامه دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور بیمه شده باشد،‌ درصورت وقوع خسارتهای تحت پوشش،‌ مسئولیت بیمه‌گر به تناسب سرمایه بیمه شده‌ای که خود بیمه کرده به مجموع سرمایه بیمه شده میباشد.
    • ماده 20- تغییر سقف تعهد بیمه‌گر
     • پس از پرداخت هر خسارت مجموع سرمایه بیمه شده، بمیزان خسارت پرداخت شده تقلیل خواهد یافت. دراینصورت بیمه‌گذار میتواند پس از تعمیر ساختمان با اخذ موافقت کتبی بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی، ‌سرمایه بیمه شده را به سقف اولیه باز گرداند.
     • بیمه‌گذار میتواند بطور کتبی از بیمه‌گر درخواست افزایش کل سرمایه بیمه شده را داشته باشد. درصورت موافقت، پوشش بیمه‌گر با سرمایه بیمه شده جدید از زمان پرداخت حق بیمهاضافی شروع خواهد شد.
    • ماده 21- ارجاع به داوری 
     طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد میتوانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. درصورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد یک داور مرضی الطرفین را انتخاب میکنند. درصورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را بصورت کتبی به طرف دیگر معرفی میکند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی داوری میکنند. درصورتی که برای انتخاب داور سوم داوران به توافق نرسند، هر یک از طرفین قرارداد میتواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستارشود. هریک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را میپردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم میشود.
    • ماده 22- مهلت اقامه دعوی 
     هرگونه ادعای ناشی از این بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و درصورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور هرگونه ادعای ناشی از این بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان میتواند یک دفعه توسط هریک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. درصورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.

   دستور العمل نحوه بازرسی، ‌نظارت و ارزیابی بازرس فنی منتخب شرکت بیمه بر عملیات طراحی و ساخت و ساز ساختمان
   (موضوع ماده 7 شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان)
   • نظارت فنی 
    نظارت فنی از زمان طراحی و شروع عملیات ساختمانی آغاز میشود و حداقل شامل موارد زیر میباشد:
    • بررسی گزارشات مقدماتی که توسط مشاور طرح ارائه شده است شامل تحقیقات محلی، بررسیهای اقلیمی و معماری و تشخیص نوع سازه و تأسیسات مناسب برای ساختمان.
    • بررسی فنی نقشه‌های اجرائی، محاسبات، مشخصات فنی و عمومی و مراحل چندگانه کنترل توسط نظام مهندسی و شهرداریها و سایر مدارک که جهت ارزیابی ریسک قبل از آغاز عملیات لازم است.
    • گزارشات تحقیق از محل، ‌مفهوم طراحی سازه، ‌مشخصات مربوطه و نوع پوشش آن.
    • کنترل فرآیند اجرای عملیات ساخت و ساز.
    • حضور نماینده یا بازرس فنی منتخب بیمه‌گر در جلسه تحویل ساختمان.
   • وظایف بازرس فنی 
    بازرس فنی که توسط بیمه‌گر انتخاب میشود وظایف زیر را به عهده دارد:
    • تهیه گزارش ارزیابی ریسک برای بیمه‌گر شامل تعریف ریسک و شرح کارهای تحت نظارت و موارد بیمه توأم با سایر گزارشات تکمیلی آن و ارزش کل سرمایه بیمه شده. این گزارش حداکثر تا قبل از تکمیل کار و شروع پوشش بیمه‌ای باید تسلیم بیمه‌گر گردد.
    • ارائه اطلاعات درخواستی به بیمه‌گر و درصورت لزوم هرگونه مدرک یا پرونده مورد نیاز بیمه گر.
    • مطلع کردن بیمه‌گر و ذینفع بیمه‌نامه از عدم رعایت مقررات از جانب پیمانکاران و یا عیب و ایرادی که ممکن است ثبات و یا استحکام ساختمان را به خطر اندازد به وی‍ژه هرگونه ایراد به عملیات اجرائی اصلی که میتواند باعث تعلیق بیمه‌نامه شود.
    • موارد زیر را فوراً به بیمه‌گر اطلاع دهد: <
     • عدم توجه بیمه‌گذار برای برطرف نمودن ایرادهائی که به شرح فوق مورد اعتراض بازرس قرار گرفته است و باید با هزینه او رفع شود.
     • تعلیق نظارت بر کل و یا بخشی از عملیات موضوع بیمه.
     • هرگونه وضعیتی که باعث تشدید خطر شود به خصوص توقف کارها بیش از یک ماه، ‌خسارتهای وارده و ورشکستگی.
    • درصورتی که اسکان یا تحویل ساختمان قبل از تاریخ صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان انجام شود موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند.
    • تسلیم گواهینامه ارزیابی تکمیل کارها همراه با ایرادات ساختمان به بیمه‌گر.
   • معیارهای بازرسی 
    معیارهای لازم برای انجام کلیه بازرسیها و کنترلها موضوع این دستورالعمل براساس مقررات ملی ساختمان، نقشه‌ها و محاسبات فنی، اجرائی و کیفیت مواد و مصالح ساختمانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و همچنین الزامات بیمه‌گر خواهد بود.
   • شرایط فنی ساختمان موضوع بیمه
    • کلیه ساختمانها باید براساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداریها ارزیابی و اجرا گردد.
    • درصورت استفاده از مصالح جدید و یا بکارگیری فرآیند جدید در ساختن بنا، تأییدیه مؤسسه استاندارد و مقررات ملی ساختمان درخصوص کیفیت آنها توسط بازرس فنی کنترل شده و به بیمهگر ارائه میگردد. بیمه‌گر نیز با صدور گواهی موافقت خود را در مورد بیمه نمودن آن مصالح و یا فرآیند اعلام میدارد.
     منظور از فرآیند جدید هرگونه فرآیندی است که در کارهای بنائی، بتن، بتن مسلح و یا سایر کارها تابحال رایج نبوده است. مصالح جدید به مصالحی گفته میشود که تاکنون در ساختمان‌سازی به کار نرفته و برای اولین بار از آنها استفاده میشود.
    • درصورت لزوم بیمه‌گذاران/ پیمانکاران/ مجریان باید قطعات پیش ساخته و یا ترکیبات انجام گرفته را جهت آزمایش تخریب به بازرس فنی ارائه نمایند. اگر آزمایشات مقاومت غیر معمول لازم باشدبیمه گذار/ پیمانکار/ مجری باید هزینه آن را تقبل نماید.
    • ظرفیت تحمل خاک و وضعیت سازگاری فونداسیون توسط بازرس فنی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز آزمایشات بعدی انجام خواهد شد.
   • وظایف بیمه‌گذار نسبت به عملیات بازرسی
    • بیمه‌گذار باید موارد زیر را قبل از انعقاد قرارداد به بیمه‌گر یا نماینده او اعلام نماید:
     • نوع و ترکیب بناها.
     • روشها و سبکهای اجرا و تکنولوژی ساخت.
     • تاریخ شروع کارها و مدت زمان اجرا.
     • برآورد اولیه هزینه پروژه به تفکیک اجزای آن.
    • بیمه‌گذار ملزم است قبل از آغاز عملیات و در هنگام صدور بیمه‌نامه مدارک زیر را در دو نسخه به نماینده بیمه‌گر تحویل دهد:
     • تصویر پروانه ساختمان (جواز ساخت) و تصویر سند مالکیت.
     • فایل رایانه‌ای نقشه‌های ساختمان اعم از معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی و فایل محاسباتی سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی.
     • فایل رایانه‌ای اسکن شده دفترچه مطالعات مکانیک خاک، دفترچه محاسبات سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی.
      تبصره : فایل رایانه‌ای دفترچه مطالعات مکانیک خاک و محاسبات تأسیسات مکانیکی و برقی درصورت وجود ارائه گردد.
     • فایل رایانه‌ای از قرارداد سازنده یا پیمانکار ساختمان (درصورت وجود).
     • فایل رایانه‌ای از قرارداد مشاور فاز 3 (نظارت عالیه و کارگاهی) (درصورت وجود).
      همچنین بیمه‌گذار موظف است مدارک هرگونه تغییر در حین اجرا را در دو نسخه بدون دریافت هزینه به بازرس فنی منتخب و یا نماینده بیمه‌گر تحویل دهد.
    • اجازه دهد نماینده یا بازرس فنی منتخب بیمه‌گر به کارگاه دسترسی آزاد داشته باشد.
    • پانزده روز قبل از شروع کارها و هچنین تحویل ساختمان بازرس فنی را مطلع سازد.
    • در صورت اتمام عملیات ساختمانی، ‌گواهی پایان کار کلی را ظرف مدت یکماه به بیمه‌گر ارائه دهد.
     بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.