اصطلاحات بیمه ای

شرایط عمومی بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران

شرایط عمومی بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران


براساس پیشنهاد کتبیبیمه‌گزار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامیبیمه ایران که از این پسبیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرفبیمه‌گزار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج دربیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی کهبیمه‌گزار حقبیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب اینبیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقیهای مربوط،بیمه گر خسارت تمام کسانیکه انجام تمام یا قسمتی از موضوعات موردبیمه را بعهده داشته و در اینبیمه نامهبیمه‌گزار محسوب میشوند به شرح زیر جبران مینماید:استثنائات عمومی 
بیمه گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد:

 • الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبشهای دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که با نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب، یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
 • ب) واکنشهای هسته ای، تشعشعات اتمی یا آلودگیهای رادیواکتیو.
 • ج) عمل یا سهل انگاری عمدیبیمه‌گزار یا نمایندگان وی.
 • د) توقف کار به طور کلی یا جزئی.
 • ﻫ) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
 • و) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر،بیمه گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول اینبیمه نامه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمولبیمه نامه میباشد به عهدهبیمه‌گزار است. 

مدتبیمه
مسئولیتبیمه گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل عملیات، تخلیه شد آغاز میشود.
مسئولیتبیمه گر برای قسمتهایی از کار قرارداد موردبیمه که تحویل شده یا به بهره برداری رسیده است پایان یافته تلقی می شود. 
اعتباربیمه نامه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می شود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبیبیمه گر ممکن می باشد. 

شرایط عمومی

 • مسئولیتبیمه گر برای هرگونه پرداختی به موجب اینبیمه نامه مشروط بر این است کهبیمه‌گزار مقرراتبیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد ،انجام داده باشد.
 • جدول مشخصات و بخش یا بخشهای اینبیمه نامه جزء لاینفکبیمه نامه محسوب شده و اصطلاح "اینبیمه نامه" هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت ازبیمه نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخشهای آن به معنی خاص به کار برده شود، همه جایبیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
 • بیمه‌گزار باید به منظور جلوگیری از زیان یا آسیب دیدگی اموالبیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامهای لازم را به عمل آورد و توصیه های معقولبیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
  • الف) نمایندگانبیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب موضوعبیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند وبیمه‌گزار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگانبیمه گر بگذارد.
  • ب)بیمه‌گزار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهیبیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلامبیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حقبیمه تجدید نظر به عمل آید.
   بیمه‌گزار نباید در موضوعبیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبیبیمه گر را کسب کرده باشد.
 • درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق اینبیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شودبیمه‌گزار باید:
  • الف) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهیبیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تائید قرار دهد.
  • ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیبدیدگی، کلیه اقدام هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.
  • پ) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناسبیمه گر قرار دهد.
  • ت) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواستبیمه گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.
  • ث) در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدی با شکست حرز باشد مقامهای انتظامی را مطلع سازد.بیمه گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیبدیدگی یا مسئولیتی که ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد، تعهدی نخواهد داشت.
   پس از آنکهبیمه‌گزار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاعبیمه گر رساند، در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسطبیمه گر تعیین و ابلاغ میشود، میتواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موراد باید به نمایندهبیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نمایندهبیمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد،بیمه‌گزار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند. چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشودبیمه گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.
 • بیمه‌گزار متعهد است به هزینهبیمه گر اقدامهایی را که به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت اینبیمه نامهبیمه شدهاند) لازم میداند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتی که ممکن است جبران آن مورد درخواستبیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی کهبیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب اینبیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهای مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت بهبیمه‌گزار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
 • در هنگام هرگونه اختلاف در مورد مبلغی که باید به موجب اینبیمه نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرفبیمه گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.
  اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.
  درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیهبیمه گر درمراجع قضایی قابل طرح نمیباشد.
 • اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاری از حقیقت یا توأم با قصد تقلب تشخیص داده شود یا اظهاراتی در جهت تأیید ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از اینبیمه نامه از طرفبیمه‌گزار یا هر شخص دیگری به نمایندگیبیمه‌گزار اسناد و مدارک و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود، یا هرگاهبیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رای از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سویبیمه‌گزار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از اینبیمه نامه منتفی خواهد شد.
 • اگر در زمان ادعای خسارت مشمول اینبیمه نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث،بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد،بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 • بخش یک – خسارت مادی


بیمه گر ببیمه‌گزار توافق میکند که هرگاه درطول مدت اعتباربیمه نامه تمام یا قسمتی از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللی جز آنچه صریحاً مستثنی شده به طور ناگهانی دچار اتلاف یا خسارت فیزیکی غیر قابل پیشبینی شود، به طوری که مستلزم تعمیر یا تعویض باشد،بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده، خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات پیشبینی شده و در مجموع تا مبلغبیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.
بیمه گر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت پوشش اینبیمه نامه میباشد بهبیمه‌گزار پرداخت خواهد کرد، مشروط بر این که مبلغ جداگانه ای در جدول برای این منظور در نظر گرفته شده باشد.

 • استثنائات ویژه بخش یک 
  بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
  • الف) در هر حادثه، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهدهبیمه‌گزار است.
  • ب) خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تاخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن.
  • پ) از بین رفتن یا آسیب دیدگی معلول طراحی غلط.
  • ت) هزینه های تعویض، تعمیر یا رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانی ، این استثناء محدود به مصالح معیوب یا انجام کار غیر اصولی خواهد بود و شامل آسیب یا اتلاف به مواردی که به طور صحیح اجراء شده و در نتیجه حوادث ناشی از چنین مصالح معیوب یا کار غیر اصولی باشد نخواهد شد.
  • ث) فرسودگی، خوردگی، فساد در اثر مواد شیمیایی، زنگ زدگی و همچنین خرابی معلول عدم استعمال و شرایط عادی جوی.
  • ج) شکستگی مکانیکی یا الکتریکی و همچنین اختلال در کار تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات کارگاه.
  • چ)اتلاف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی.
  • ح) از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده ها، نقشه ها، صورتحسابها، فاکتورها، پولهای رایج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسکناس، اوراق بهادار و چکها.
  • خ) اتلاف یا خسارتهایی که در هنگام صورت برداری موجودی کشف می شود.
 • مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می شود
  • شرط 1 – مبالغبیمه شده: 
   به موجب اینبیمه نامه مبالغبیمه شده مندرج در جدول مشخصات نباید کمتر از مبالغ زیر باشد: 
   در مورد بندهای 1 و 2 ارزش کامل عملیات ساختمانی و نصب در هنگام خاتمه کار مشتمل بر مصالح، دستمزدها، هزینه های حمل و نقل، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مصالح یا موادی که از طرف صاحبکار تهیه شده است. 
   در مورد بند 4 ارزش تعویض ابزار ، تجهیزات و لوازم ساختمانی یا نصب، (منظور هزینه تعویض اقلامبیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و همان ظرفیت می باشد). 
   بیمه‌گزار متعهد است درصورت هرگونه تغییر دستمزد و قیمتها، برای افزایش یا کاهش مبالغبیمه شده اقدام کند، لکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسطبیمه گر دربیمه نامه ملحوظ شود (بند 3). 
   اگر هنگام وقوع خسارت معلوم شود که مبالغبیمه شده کمتر از مبالغی است که میبایستبیمه شود، مبلغ قابل پرداخت بهبیمه‌گزار تحت اینبیمه نامه به تناسب مبلغبیمه شده به مبلغی که میبایستبیمه میشد کاهش مییابد. این شرط نسبت به هر یک از اقلام و هزینه ها به طور جداگانه اعمال میشود (ماده ده قانونبیمه).
  • شرط 2 – اساس پرداخت خسارت: 
   با رعایت شرط (1) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول اینبیمه نامه، خسارت به ترتیب زیر جبران میشود: 
   الف) در مورد خسارت قابل تعمیر ، هزینه تعمیرات لازم برای این که اقلام خسارت دیده به وضعی که بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ ، بازیافتی هم اگر وجود داشته باشد کسر می-شود. 
   ب) درصورت خسارت کلی، ارزش واقعی موردبیمه بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی. این تعهد محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجهبیمه‌گزار شده و تا حدودی است که جزء مبالغبیمه شده باشد، مشروط بر این که شرایط و مقررات مربوط رعایت گردد. 
   بیمه گر تنها درصورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگری که مؤید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد. کلیه خسارتهای قابل تعمیر باید تعمیر شود ، لکن اگر هزینه تعمیر از ارزش واقعی اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز کند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت. 
   بیمه گر هزینه تعمیرات موقت را نیز عهده دار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی، جزئی از تعمیرات قطعی بوده و موجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود. هزینه مربوط به تغییرات، اضافات و یا بهسازی مشمول اینبیمه نامه نیست.
  • شرط 3- گستره پوشش: 
   هزینه های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب ،کار در هنگام تعطیلات رسمی ، حمل و نقل سریع و هزینه حمل هوائی تنها در صورتی مشمولبیمه خواهد بود که صریحاً مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد.
 • بخش دو- مسئولیت در قبال اشخاص ثالث 

بیمه گر خسارتهایی را کهبیمه‌گزار به موجب قانون مسئول آن میباشد .حداکثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح زیر جبران خواهد کرد: 
الف) صدمات جسمانی یا بیماری اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود). 
ب) اتلاف یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثهای در رابطه مستقیم با عملیات ساختمانی یا نصب اقلامبیمه شده در بخش یک در مدت اعتباربیمه نامه و در محل اجرای طرح یا مجاور آن باشد. 
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد پیدا کند،بیمه گر مبالغ زیر را نیز بهبیمه‌گزار پرداخت خواهد کرد:
الف) کلیه هزینه ها و مخارج دادرسی کهبیمه‌گزار به خواهان پرداخته است. 
ب) کلیه هزینه ها و مخارجی کهبیمه‌گزار با رضایت کتبیبیمه گر به عهده گرفته است. 
مشروط بر این که تعهداتبیمه گر تحت این بخشبیمه نامه از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نکند.

 • استثنائات ویژه بخش دو 
  بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
  • در هر حادثه فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهدهبیمه‌گزار است.
  • خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تأخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن.
  • هزینه های مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که دربخش یکبیمه شده یا قابلبیمه شدن بوده است.
  • خسارت وارد به اموال یا زمین یا ساختمان در نتیجه تکان خوردن یا جابه جا کردن یا تضعیف تکیه گاه و همچنین خسارتهای وارد به اموال یا صدمات جسمانی به اشخاص که به وسیله یا درنتیجه هریک از این حوادث وارد آمده باشد (مگر این که از طریق الحاقی توافق خاصی به عمل آمده باشد).
  • مسئولیتهای ناشی از:
   • الف) صدمات جسمانی یا بیماری کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگری که در انجام تمام یا بخشی از طرحبیمه شده دربخش یک دخالت دارد و همچنین اعضای خانواده آنان.
   • ب) زیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در اختیار یا در امانت یا در مراقبت پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگر مربوط به اجرای طرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یکبیمه نامهبیمه شده یا هر یک از کارمندان و کارگران مؤسسات و اشخاص مذکور.
   • پ) حوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور درجاده های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی.
   • ت) هرگونه موافقتبیمه‌گزار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آن که بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت و میزان آن محرز باشد.
 • شرایط ویژهای که نسبت به بخش دو اعمال میشود
  • هرگونه اقرار، پیشنهاد، وعده، پرداخت یا جبران غرامتی از طرفبیمه‌گزار یا به نام او بدون موافقت کتبیبیمه گر معتبر نخواهد بود،بیمهگر چنانچه بخواهد میتواند دفاع ازبیمه‌گزار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تسویه یا برای جبران غرامت به نامبیمه‌گزار اقامه دعوی نماید و اختیار تام دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند وبیمه‌گزار ملزم است کلیه اطلاعات و کمکهای لازم را در اختیار او بگذارد.
  • درصورت وقوع حادثهبیمه گر می تواند تا میزانی که برای حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلاً با این عنوان پرداخت شده است) یا هر مبلغ نازلتری که بتوان با پرداخت آن ادعا یا ادعاهای ناشی از وقوع حادثه را جبران نمود، بپردازد و متعاقب چنین پرداختیبیمه گر هیچ مسئولیت دیگری در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.
   بیمه گران با اختیار تام از جانببیمه گر اینبیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.