اصطلاحات بیمه ای

شرایط عمومی بیمه نامه فساد کالا در سردخانه ها

شرایط عمومی بیمه نامه فساد کالا در سردخانه ها


براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا در الحاقیهای مربوط، بیمه گر با بیمه گذار توافق می نماید : 
هرگاه در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا هر مدت پس از آن که بیمه گذار بابت آن حق بیمه بپردازد و بیمه گر حق بیمه را برای تمدیدبیمه نامه بپذیرد ، درصورتی که به علت هرگونه اتلاف یا آسیب فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ماشین آلات مندرج در فهرست پیوست پیشنهاد این بیمه نامه یا هر علت دیگری که به طور مشخص مستثنی نشده باشد ، کالای مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه دچار فساد گردد ، بیمه گر چنین خسارتی را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات برای یک سال بیمه ای پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران خواهد کرد، مگر آنکه سرمایه مورد بیمه مجددا" به رقم اول برگردانده شده باشد .استثنائات 
بیمه گر در موارد زیر تعهدی نخواهد داشت :

 • فرانشیز مندرج در جدول مشخصات در هر حادثه که به عهده بیمه گذار می باشد .
 • خسارت وارد به کالای انبار شده در اتاقهای سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج در جدول مشخصات ، به واسطه انحراف از درجه تبرید توصیه شده ، مگر این که فساد ناشی از آلودگی نشتی مبرد و یا یخزدگی تصادفی کالا باشد و یا کالای تازه قبل از رسیدن به درجه تبرید توصیه شده خسارت ببیند . دوره عدم بروز خسارت عبارت است از مدت زمانی بلافاصله بعد از پایان سردکنندگی که در خلال آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هیچ فسادی اتفاق نمیافتد .
 • خسارت وارد به کالای انبار شده ناشی از انقباض ، عیوب و یا امراض ذاتی ، فساد طبیعی و یا گندیدگی طبیعی .
 • خسارت ناشی از انبارکردن نا مناسب ، خسارت به مواد بسته بندی ، کافی نبودن جریان هوا و نوسان درجه حرارت .
 • خسارت ناشی از تعمیر موقت ماشین آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشین آلات ضمیمه چنانچه بدون اجازه بیمه گر انجام شده باشد.
 • جرائم تأخیر، خسارت عدم النفع و یا مسئولیت از هر قبیل .
 • اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از :< >الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد )،جنگ داخلی ، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی باسوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه ، توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .ب ) واکنشهای هستهای یا آلودگی های ناشی از تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو .ج ) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی.د ) اتلاف یا آسیب به علت آتش سوزی، صاعقه مستقیم ، انفجار شیمیایی ، سیستم اطفای حریق و تخریب های ناشی از آن ، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیایی که از آنها سقوط کند. دزدی ، سرقت با شکستن حرز، ریزش و آوار ساختمان ، سیل ، طغیان آب ، زمین لرزه ، نشست ، رانش زمین ، بهمن ، تندباد ، گردباد، فوران آتشفشان یا بلایای طبیعی مشابه .ﻫ) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.و) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
 • مسئولیت بیمه گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد بیمه و اظهارنامه های ماهانه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.
 • جدول مشخصات و پرسشنامه و پیشنهاد بیمه جزء لاینفک این بیمه نامه محسوب شده و اصطلاح" این بیمه نامه" هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات ، پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نیز خواهد بود. 
  هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات به معنی خاص به کار برده شود، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
 • بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه های معقولبیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
  • الف ) نمایندگان بیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
  • ب ) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
   بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود، مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.
 • درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید :< >الف ) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.{C}ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیبدیدگی، کلیه اقدام هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.{C}ج ) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.{C}د ) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.{C}ه) در صورت فقدان یا خسارت ناشی از دزدی مقام های انتظامی را مطلع نماید.{C}بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر کلیه اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم میداند معمول دارد، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
 • هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده میشود، ارجاع خواهد شد.
  اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید. 
  درصورتی که کارشناسان مذکور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمیباشد.
  • الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد یا خساراتی از روی تقلب یا بطور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود ، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.
  • ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند «7» این بیمه نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سویبیمهگذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد .
 • اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه ، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد ، بیمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 • بیمه گذار میتواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد . بیمه گر نیز میتواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید ، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمیباشد پس از کسر هزینه های کارشناسی و هرگونه تخفیف بلند مدت اعمال شده به بیمه گذار مسترد دارد.
 • تحت بیمه نامه ای به حساب ثالث ، ذینفع حق دریافت حقوق بیمه گذار را به نام خود خواهد داشت. ذینفع همچنین حق خواهد داشت بدون تایید بیمه گذار هرگونه خسارت قابل پرداخت را دریافت و حقوق بیمه گذار را منتقل نماید ، حتی اگر ذینفع بیمه نامه را در اختیار نداشته باشد. در صورت پرداخت خسارت ، بیمه گر ممکن است دلایل لازم مبنی بر رضایت ذینفع به اخذ پوشش بیمه و همچنین رضایت بیمه گذار مبنی بر دریافت غرامت توسط ذینفع را مطالبه نماید.
 • خسارت یک ماه پس از برآورد آن توسط بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود. بیمه گذار می تواند یک ماه پس از اعلام خسارت به بیمه گر و احراز مسئولیت وی تقاضای دریافت حداقل مبلغی را تحت شرایط موجود بنماید ، مادامی که میزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یا به دلایلی که در کنترل بیمه گذار است خسارت قابل پرداخت نباشد، مدت های فوق به حال تعلیق در می آید. 
  الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه گذار نسبت به دریافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه گر خواهد بود. 
  ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت ، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.شرایط خصوصی
این بیمه نامه فقط با رعایت موارد زیر کاربرد دارد :

 • ماشین آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشین آلات منضم به پرسشنامه و پیشنهاد این بیمه نامه باشد .
 • ماشین آلات مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم کارکنان متخصص بوده و یا به سیستم اعلام خطر خودکار در محلی که افراد حضور دائمی دارند متصل باشد.
 • کالا در محفظه های کنترل اتمسفر روباز انبار نشده باشد .
 • در هنگام اتلاف یا آسیب ، کالا در محفظه های سردخانه انبار شده باشد.
 • بیمه گذار میبایست دفتر نشان دهنده موجودی روزانه را که در آن نوع ، مقدار ، ارزش کالای انبار شده ، شروع و پایان انبارداری برای هر محفظه به طور جداگانه ذکر شده باشد ، نگهداری نماید.
 • بیمه گذار در طول مدت انبارداری میبایست شرایط کالای انبار شده را روزانه و درجه حرارت را حداقل سه نوبت در روز در دفتر روزانه ثبت نموده و هر چهارده روز یک بار درجه حرارت تثبیت شده را از طریق دماسنج مستقل و تنظیم شده مورد بررسی قرار دهد.مقررات

 • شرط 1- مبلغ بیمه شده : 
  به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده برابر با حداکثر قیمت تقریبی فروش قابل حصول کالای انبار شده در مدت اعتبار بیمه نامه میباشد . مبلغ مذکور باید توسط بیمه گذار در جدول پرسشنامه درج و قبل از تاریخ شروع بیمه نامه به بیمه گر تسلیم شده باشد . بیمه گذار موظف است ظرف ده روز پس از پایان هر ماه رونوشت دفتر انبار یا اظهارنامه تکمیل شده را که نشانگر میانگین مقدار کالای انبار شده و ارزش آن برای هر روز در ماه گذشته است به بیمه گر تسلیم نماید. 
  اظهارنامه ماهانه براساس قیمت فروش قابل حصول برای دریافت کالاها خواهد بود. رونوشت دفتر موجودی و اظهارنامه جزءلاینفک این بیمه نامه تلقی میگردد . مبلغ بیمه شده به میزان خسارت پرداخت شده برای باقیمانده مدت بیمه نامه کاهش خواهد یافت مگر این که مبلغ مورد بیمه با پرداخت حق بیمه اضافی به صورت روزانه به حالت اولیه برگردانده شود. 
  این حق بیمه اضافی در تعدیل نهایی حق بیمه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد.
 • شرط 2- حق بیمه : 
  حق بیمه اولیه پس از دریافت بیمه نامه و کلیه حق بیمه های تمدیدی نیز در آغاز مدت تمدید پرداخت خواهد شد. مالیاتها و سایر هزینه های مندرج در بیمه نامه و یا صورتحساب حق بیمه همراه با حق بیمه پرداخت خواهد شد. حق بیمه قابل پرداخت در شروع هر سال بیمه ای براساس هفتاد و پنج درصد مبلغ مورد بیمه که در جدول مشخص شده است به عنوان حق بیمه موقت تلقی خواهد شد . مشروط بر آن که در پایان سال براساس رونوشت دفاتر و یا رونوشت اظهارنامه های ماهیانه موجودی کالایی که به بیمه گر تسلیم میشود ، تعدیل گردد . هرگاه براساس اطلاعات ارائه شده در پایان هر سال بیمه ای حق بیمه موقت پرداخت شده زیاد منظور شده باشد حق بیمه تعدیل خواهد شد ، مشروط بر این که کل حق بیمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حق بیمه کامل که براساس مبلغ مورد بیمه مندرج درجدول مشخص شده است، کمتر نباشد. هرگونه اختلاف در محاسبه حق بیمه ناشی از عمل بیمه گذار با ارسال صورتحساب تعدیل شده حق بیمه از طرف بیمه گر، ظرف مدت یک ماه تسویه خواهد شد.
 • شرط 3- اساس پرداخت خسارت: 
  کلیه خسارات براساس مبلغ مندرج در اظهارنامه ماهانه بلافاصله قبل از وقوع خسارت و یا قیمت فروش قابل دریافت ، هرکدام کمتر باشد تسویه خواهد شد . در زمان تعیین خسارت ، بیمه گر کلیه شرایطی را که ممکن است در تعیین خسارت موثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش کالا و هزینه های انبارداری کاسته شده بواسطه پایان دوره انبارداری ، در نظر خواهد گرفت. 
  هرگاه پس از وقوع خسارت جزئی مشخص شود که مبلغ مندرج در آخرین اظهارنامه ماهانه کمتر از مبلغی است که می بایست اظهار می شد در این صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده به مبلغی که می بایست اظهار می شد کاهش خواهد یافت (ماده ده قانونبیمه). 
  بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.