اصطلاحات بیمه ای

شرایط عمومی بیمه نامه صداقت در امانت

شرایط عمومی بیمه نامه صداقت در امانت


 • ماده 1 - موضوع بیمه نامه
  • مطابق شرایط و مقررات این بیمه نامه، زیانهای ناشی از تقلب یا خیانت کارکنان بیمه گذار که نام آنها در شرایط خصوصی بیمه نامه قید گریده تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
  • تعهد بیمه گر از حدود تعیین شده در شرایط خصوص بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
  • در صورت که بیمه گر متعهد جبران زیان ناشی از تقلب یا خیانت کارکنان بیمه گذار است که :
   • کارمند در طول مدت اعتبار بیمه نامه مرتکب تقلب یا خیانت شده و در این مدت در خدمت او فاصله زمانی ایجاد نشده باشد.
   • تقلب یا خیانت ظرف دو سال از تاریخ فوت، انفصال، بازخرید یا بازنشستگی کارمند و یا انقضاء و فسخ بیمه نامه (هر کدام که مقدم باشد) کشف گردد.
 • ماده 2 – تعهدات بیمه گر

  بیمه گر متعهد است در صورت اعلام کتبی خسارت توسط بیمه گذار و در صورت تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به پرداخت خسارت مطابق شرایط این بیمه نامه اقدام نماید. حداکثر تعهد بیمه گر در بیمه نامه از مبالغ ذکر شده در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نخواهد نمود.

 • ماده 3 – وظایف و تعهدات بیمه گذار
  • به محض کشف هر نوع عمل یا اعمال تقلب یا خیانت که احتمالا منجر به ادعای خسارت شود یا هر دلیل موجهی که موجب سوء ظن گردد را بلافاصله کتباً به بیمه گر اعلام نماید و در اینصورت پوشش این بیمه نامه از زمان اعلام کشف نادرستی یا دلیل و علت سوء ظن نسبت به کارمند یا کارمندانی که مرتبط با این امور شناخته شده اند قطع می شود.
  • سیستم و روش نظارت و کنترل که در پیشنهاد بیمه گذار پیش بینی شده است باید در تمام مدت بیمه نامه به دقت رعایت شود مگر اینکه تغییر و تحول ایجاد شده در سیستم ها متقابلاً توسط بیمه گر و بیمه گذار مورد توافق قرار گرفته باشد، در صورت برقراری سیستم نظارتی و کنترلی، بیمه گذار موظف به رعایت سیستم جدید می باشد.
  • هر گونه تغییر در شغل و وظایف بیمه گذار (نوع کار) و یا کارمندان تابعه و نیز هر گونه تغییرات در روش انجام کار توسط بیمه گذار به اطلاعبیمه گر خواهد رسید.
  • بیمه گذار بایستی طرف مدت 3 ماه از تاریخ کشف، عمل یا اعمال تقلب یا خیانت کارمندان را به صورت ادعای کتبی شامل: شرح چگونگی و علت خسارت، اقدامات قانونی انجام شده و مبلغ خسارت را به بیمه گر اعلام نماید. همچنین کلیه اطلاعات و دلایل متقن و مدارک و توضیحات بیشتر که به صورت متعارف و منطقی مورد نیاز است را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
  • هنگام ادعای خسارت به موجب این بیمه نامه، بیمه گذار موظف است مبالغی را که تحت عنوان حقوق، سپرده ها و هر نوع مطالباتی که قابل پرداخت به کارمند بوده است را به خاطر کلاهبرداری و عدم صداقت در امانت نامبرده نزد خود نگهداری نماید و نسبت به مابه التفاوت کل خسارت و مبالغ مذکور ادعای خسارت نماید.
  • بیمه گذار موظف است هم زمان با دریافت خسارت از بیمه گر کلیه مدارک و اسناد کارمند، که ارتباط با خطارت پیدا کند را به بیمه گر منتقل نماید.
  • در صورت پرداخت خسارت مطابق شرایط این قرارداد، بیمه گذار کارمند خاطی را بدون موافقت بیمه گر مجدداً به استخدام خود در نمی آورد.
 • ماده 4 - استثنائات 
  خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
  • خسارات ناشی از اشتباهات کاری کارکنان بیمه گذار که به صورت غیر عمد باشد و زیان های تبعی ناشی از آن
  • جنگ، شورش، انقلاب، اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل
  • انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیویته
  • در صورتی که بیمه گذار کارمند را بدون موافقت بیمه گری بری الذمه کند
  • عدم انجام وظایف و تعهدات تعیین شده برای بیمه گذار مطابق شرایط این قرارداد
  • وقوع و تحقق خساراتی که به غیر از موضوع بیمه شده مرتبط باشد
 • ماده 5 – حق بیمه

  حق بیمه بیمه نامه با توجه به اطلاعات اخذ شده از بیمه گذار توسط بیمه گر محاسبه می شود و بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه قبل یا هممان با صدور بیمه نامه می باشد. همچنین در تمدید مدت بیمه نامه بیمه گذار زمان اعلام بیمه گر به ارائه مشخصات و اطلاعات دیگر، ظرف مدت یک ماه باید آنها را تهیه و در اختیار بیمه گر قرار دهد. در صورت تعدیل حق بیمه مبنی بر کاهش یا افزایش حق بیمه، مانده حقبیمه به بیمه گذار مسترد و یا از وی دریافت می شود.

 • ماده6 – فرانشیز

  درصدی از خسارت بعنوان فرانشیز بیمه نامه تعیین می گردد که بر عهده بیمه گذار می باشد، ضریب و حداقل آن در شرایط خصوصی بیمهنامه درج می گردد.

 • ماده 7 – حق جانشینی

  بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت به بیمه گذار، با اعمال حق جانشینی خسارت پرداختی را از کارمند خاطی وصول نماید.

 • ماده 8 – مدت قرارداد

  مدت قرارداد یک سال تمام از تاریخ امضاء قرارداد توسط طرفین می باشد، در صورتیکه دو ماه قبل از انقضا مدت قرارداد هیچ یک از طرفین کتباً خواستار عدم ادامه آن نشود، قرارداد برای سال های بعدی هم تمدید شده تلقی خواهد شد، در هر حال اعتبار بیمه نامه منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار می باشد.

 • ماده 9 – نحوه حل اختلاف

  طرفین سعی خواهند کرد هر گونه اختلاف ناشی از این بیمه نامه را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که حل اختلاف از طریق فوق میسر نگردد، موضوع جهت اظهار نظر به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و در صورتیکه طریق نسبت به تعیین کارشناس واحد به توافق نرسد موضوع به هیأت کارشناسی که به ترتیب زیر تعیین می گردد ارجاع خواهد شد.

  • هر یک از طرفین کارشناس اختصاصی خود را تعیین و به طرف مقابل معرفی خواهد کرد.
  • کارشناسان اختصاصی طرفین قبل از ورود به بحث در موضوع مورد اختلاف، به اتفاق شخص سومی را به عنوان سرکارشناس تعیین خواهند نمود. رأی کارشناس واحد مرضی الطفین و یا هیأت کارشناسی حسب مورد قطعی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.
  • در صورتیکه یکی از طرفین ظرف مدت 30 روز از زمان معرفی کارشناس طرف مقابل نسبت به معرفی کارشناس اختصاصی خود اقدام ننماید و یا اینکه کارشناسان اختصاصی ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتخاب آخرین کارشناس نسبت به تعیین سرکارشناس به توافق نرسند، موضوع اختلاف جهت حل و فصل به مراجع قضائی صالحه ارجاع خواهد شد.
  • هر یک از طرفین متعهد پرداخت حق الزحمه کارشناسی اختصاصی خود و پنجاه درصد از حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین و یا سر کارشناس حسب مود می باشد.
 • ماده 10- موارد پیش بینی نشده

  موارد پیش بینی نشده در این قرارداد حسب مورد تابع قانون بیمه مصوب 1316 و سایر قوانین جاری کشور خواهد بود و در صورت سکوت مقررات طبق عرف جاری و مسلم بیمه عمل خواهد شد.

 • ماده 11 - مواد و نسخ قرارداد

  این قرارداد در 11 ماده و چهار نسخه تنظیم، امضا و مبادله گردید و تمام نسخ حکم واحد و یکسا ن را دارد.