اصطلاحات بیمه ای

شرایط عمومی بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی

شرایط عمومی بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی


براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گزار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گزار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمه‌گزار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن، بیمه گر خسارت بیمه‌گزار را به شرح زیر جبران می نماید. اقلام بیمه شده در حال کار، توقف، پیاده کردن، به منظور تمیزکردن یا بازدید و تعمیر و یا جابجایی در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بیمه می باشد. در هر حال اعتبار بیمه از زمانی شروع می شود که آزمایش و به کار افتادن با موفقیت انجام شده باشد.استثنائات عمومی 
بیمه گر اتلاف یا آسیب وارده را که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به علت یا در نتیجه عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد، جبران نخواهد کرد:

 • الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
 • ب) واکنش های هسته ای یا آلودگی های ناشی از تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو.
 • ج) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه‌گزار یا کارکنان وی.
 • د) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
 • ﻫ) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه گر به استناد استثنائات بند «الف» اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی، یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه‌گزار است. 

شرایط عمومی

 • مسئولیت بیمه گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط براین است که بیمه‌گزار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.
 • جدول مشخصات و بخش یا بخش های این بیمه نامه جزءلاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح "این بیمه نامه" هربار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخش ها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا در بخش و یا بخش های آن به معنی خاص بکاربرده شود، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
 • بیمه‌گزار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
 • < >الف) نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند. بیمه‌گزار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.ب) بیمه‌گزار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدام های احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.درصورت وقوع هرگونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه‌گزار باید:< >الف) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تایید قرار دهد.ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی، کلیه اقدام هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.ج) قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.د) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در اختیار او بگذارد.ھ) درصورت فقدان یا خسارت ناشی از دزدی مقام های انتظامی را مطلع نماید.بیمه‌گزار متعهد است به هزینه بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم می داند معمول دارد، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارت هایی که بیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارت هایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. 
  اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه‌گزار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
 • هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود ارجاع خواهد شد.
  اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود ارجاع خواهد گردید.
  درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.
  • الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه‌گزار غیر واقعی باشد یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.
  • ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند "7" این بیمه نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه‌گزار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمهنامه منتفی خواهد شد.
 • اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 • بیمه‌گزار می تواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه گر نیز می تواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی باشد پس از کسر هزینه های کارشناسی به بیمه‌گزار مسترد دارد.
 • تحت بیمه نامه ای به حساب ثالث ، ذینفع حق دریافت حقوق بیمه‌گزار را به نام خود خواهد داشت. ذینفع همچنین حق خواهد داشت بدون تایید بیمه‌گزار خسارت قابل پرداخت را دریافت و حقوق بیمه‌گزار را منتقل نماید، حتی اگر ذینفع، بیمه نامه را در اختیار نداشته باشد. درصورت پرداخت خسارت، بیمه گر ممکن است دلایل لازم مبنی بر رضایت ذینفع به اخذ پوشش بیمه و همچنین رضایت بیمه‌گزار مبنی بر دریافت غرامت توسط ذینفع را مطالبه نماید.
 • خسارت یک ماه پس از برآورد آن توسط بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود. بیمه‌گزار می تواند یک ماه پس از اعلام خسارت به بیمه گر و احراز مسئولیت وی، تقاضای دریافت حداقل مبلغی را تحت شرایط موجود بنماید، مادامی که میزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یا به دلایلی که در کنترل بیمه‌گزار است خسارت قابل پرداخت نباشد مدت های فوق به حال تعلیق در می آید. 
  بیمه گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید:< >الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه‌گزار به دریافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه گر خواهد بود.ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.
 • بخش یک – خسارت مادی


محدوده پوشش بیمه ای 
بیمه گر و بیمه‌گزار موافقت می نمایند که در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا در مدتی که بعداً بیمه نامه تمدید شود با پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار و قبول آن از طرف بیمه گر درصورتیکه هریک از اقلام یا قسمت هایی که در جدول مشخصات درج شده است به هر علت جز عللی که صریحاً مستثنی شده، دستخوش اتلاف یا آسیب دیدگی فیزیکی، ناگهانی و پیش بینی نشده گردد به نحوی که تعمیر یا تعویض آن ضرورت داشته باشد، بیمه گر خسارت وارد به بیمه‌گزار را که ناشی ازآن اتلاف یا آسیب دیدگی باشد با پرداخت وجه نقد، تعویض یا تعمیر (بر حسب انتخاب بیمه گر) جبران نماید. 
میزان خسارت قابل پرداخت در طی مدت قرارداد برای هر قلم از اقلام مورد بیمه از مبلغی که در جدول مشخصات تعیین شده و در مجموع از جمع مبالغی که در جدول مذکور نوشته شده است، تجاوز نخواهد کرد.

 • استثنائات مربوط به بخش یک 
  بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

<li>الف) درصورت وقوع هر حادثه، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گزار است. اگر به علت وقوع حادثه ای بیش از یک قلم از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه‌گزار می باشد. </li> <li>ب) اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از زلزله، آتشفشفان، زلزله دریایی، تندباد ،گردباد یا طوفان. </li> <li>ج) اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از دزدی. </li> <li>د) اتلاف یا آسیب دیدگی که منشأ آن معایب و نواقصی باشد که در زمان شروع اعتبار بیمه نامه وجود داشته و بیمه‌گزار یا نماینده او از آن مطلع بوده است، خواه بیمه گر از این معایب و نواقص آگاه باشد یا نباشد. </li> <li>ھ) اتلاف یا آسیب دیدگی که مستقیماً یا بطور غیرمستقیم به علت نقص یا قطع گاز، آب یا برق یا سایر خدمات باشد. </li> <li>و) اتلاف یا آسیب دیدگی که مستقیماً ناشی از آثار کارکرد دائم باشد مانند فرسودگی و استهلاک معمولی، سوراخ شدن یا ایجاد حفره، ساییدگی، تحلیل رفتگی و خوردگی، زنگ زدگی، قشر گرفتگی یا فساد تدریجی در اثر شرایط جوی. </li> <li>ز) هرگونه هزینه ای که در مورد رفع نواقص کارکـرد ایجاد شود، مگر این که چنین نواقصی به علت اتلاف یا آسیبدیدگی قابل پرداخت به اقلام بیمه شده وارد شده باشد. </li> <li>ح) هرگونه هزینه ای که در مورد نگهداری اقلام بیمه شده ایجاد شود. این استثناء همچنین قطعاتی را که در جریان عملیات نگهداری تعویض می شود شامل می گردد. </li> <li>ط) اتلاف یا آسیب دیدگی که سازنده یا فروشنده اقلام مورد بیمه به موجب قانون یا قراردادمسئول جبران آن است. </li> <li>ی) اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات اجاره یا کرایه شده که به موجب قانون یا قرارداد اجاره یا قرارداد نگهداری، مالک مسئول جبران آن است. </li> <li>ک) هرنوع زیان یا مسئولیت تبعی. </li> <li>ل) اتلاف یا آسیب دیدگی لامپها، شیرها، لوله ها، نوارها، فیوزها، خمیرهای عایق (نشت گیر)، تسمه ها، سیمها، زنجیرها، لاستیک ها، ابزار قابل تعویض، سیلندرهای حکاکی شده، اشیاء ساخته شده از شیشه، چینی یا سرامیک، غربالها یا منسوجات و اشیاء بافته شده یا هرگونه مواد واسطه ای