اصطلاحات بیمه ای

شرایط خصوصی بیمه عمر زمانی

شرایط خصوصی بیمه عمر زمانی


فصل اول - کلیات

 • ماده 1- بیمه گر :

  شرکت سهامی بیمه ایران که جبران خسارت ناشی از وقوع حوادث احتمالی را بر طبق شرایط این قرارداد بعهده دارد.

 • ماده 2- بیمه گذار :

  شرکت سهامی بیمه ایران که شخصیت حقوقی آن برای بیمه گر محرز گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه قرارداد در وجه بیمه گر میباشد.

 • ماده 3- بیمه شدگان :

  عبارتند از کلیه کارکنان بیمه گذار که توسط بیمه گذار به بیمه گر معرفی می شوند.


  تبصره1:

  بیمه شدگان این قرارداد حداکثر تا سن 70 سال تمام تحت پوشش بیمه میباشند.


  تبصره2:

  حداقل 70% از کل کارکنان میبایستی جهت اخذ پوشش بیمه ای معرفی گردند.

  بیمه گذار
  تبصره3:

  بیمه گر میتواند به انتخاب خود از تعدادی متقاضی بیمه معاینات پزشکی بعمل آورده و متعاقباً در رد و قبول و همچنین تائید پوشش بیمه ای بعضی از آنان با اضافه نرخ پزشکی مختار است بهرحال شروع و اعتبار پوشش هر یک از کارکنان پس از تائید کتبی بیمه گر طی الحاقی میباشد.

 • ماده 4 - موضوع بیمه :

  موضوع این قرارداد عبارت از بیمه عمر زمانی (فوت بهرعلت) کارکنان بیمه گذار براساس شرایط مقرر در این قرارداد میباشد.

فصل دوم- وظائف و تعهدات بیمه گذار

 • ماده 5- :

  بیمه گذار موظف است هنگام عقد قرارداد و حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ شروع قرارداد، اسامی ومشخصات بیمه شدگان را در دونسخه بدون قلم خوردگی و با خط خوانا، ترجیحاً بوسیله رایانه، تهیه نموده و جهت بیمه گر ارسال نماید.


  تبصره 1:

  لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان میباید حاوی اطلاعات زیر باشد : شماره ردیف که همان شماره بیمه-ای بیمه شده میباشد، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد (روز/ماه/ سال)، شماره شناسنامه، محل صدور و شغل سازمانی.


  تبصره 2:

  دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده میبایست به امضاء طرفین رسیده ممهور و مبادله گردد. چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام پرداخت غرامت، مورد عمل و استناد بیمه گر قرار خواهد گرفت.


  تبصره 3:

  بیمه گذار مکلف است در طول مدت قرارداد تغییرات ماهانه ناشی از افزایش و کاهش بیمه شدگان را مطابق تبصره یک و تبصره دو ماده پنج حداکثر تا پایان ماه بعد برای بیمه گر ارسال نماید. 
  افرادی که در طول مدت قرارداد میتوانند به عداد بیمه شدگان اضافه شوند کارکنان جدید الاستخدام میباشند و موارد حذف بیمه شدگان عبارتست از کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان با بیمه گذار قطع میشود. 
  تاریخ موثر برای پوشش بیمه ای کارکنان جدیدالاستخدام از تاریخ استخدام و تاریخ موثر برای حذف پوشش بیمه ای کارکنان حذفی از تاریخ قطع همکاری میباشد منوط به اینکه اسامی آنها با رعایت ضرب الاجل تبصره سه ماده پنج، حداکثر تا پایان ماه بعد از طرف بیمه گذار کتباً بهبیمه گر اعلام شده باشد در غیر اینصورت تاریخ موثر برای انجام تغییرات از تاریخ دریافت تقاضای کتبی بیمه گذار توسط بیمه گر خواهد بود.


  تبصره 4:

  بیمه شدگانیکه اسامی و مشخصات آنان در لیست اسامی موضوع تبصره دو ماده پنج قرارداد درج نباشد باستناد از قلم افتادگی نمی توانند از ابتدای قرارداد در عداد بیمه شدگان این قرارداد قرار بگیرند. پوشش بیمه-ای اینگونه افراد منوط به موافقت بیمه گر، از تاریخ دریافت تقاضای کتبی بیمه گذار توسط بیمه گرخواهد بود.


  تبصره 5:

  بهرحال شروع بیمه برای هر یک از بیمه شدگان از تاریخ مندرج در الحاقی تائید پوشش بیمه ای صادره توسط بیمه گر خواهد بود.

 • ماده 6 : حق بیمه

  بیمه گذار موظف است براساس تعداد کل بیمه شدگان بطور یکجا در هنگام شروع قرارداد در وجه بیمه گر پرداخت نماید.


  تبصره 1:

  حق بیمه سالانه باید بلافاصله در شروع قرارداد پرداخت گردد و ضرب الاجل پرداخت حق بیمه حداکثر 15 روز از تاریخ شروع میباشد.


  تبصره 2:

  حق بیمه الحاقیه های صادره مربوط به تغییرات طول قرارداد اعم از افزایش و کاهش تعداد بیمه شدگان براساس روز شمار محاسبه خواهد شد.


  تبصره 3:

  حق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمه شدگان (افزایش و کاهش) که بوسیله الحاقی تعیین میگردد میبایست حداکثر تا پایان ماه بعد تسویه شود.


  تبصره 4:

  در هر صورت انجام تعهدات بیمه گذار مقدم بر تعهدات بیمه گر میباشد.

 • ماده 7: اصل حسن نیت

  بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه گر قرار دهد، اگر بیمهگذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنماید، قرارداد باطل و بلااثر خواهد بود. ولواینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ گونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر استحقاق دریافت مانده حق بیمه را نیز دارد.

فصل سوم- شرایط و میزان تعهدات بیمه گر

 • ماده 8-

  بیمه گر متعهد است در ازاء انجام وظایف و تعهدات بیمه گذار، در صورت وقوع هریک از خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته مندرج در ماده نهم سرمایه های موضوع این قرارداد را بشرح زیر در وجه بیمه گذار پرداخت نموده تا حسب مورد به ذینفع قانونیبیمه شده تادیه نماید : 
  - پرداخت غرامت عمر زمانی (فوت بهر علت) مشمول بیمه جهت هر یک از بیمه شدگان در طول سال قرارداد مبلغ 000/000/ ریال

فصل چهارم- مقررات گوناگون

 • ماده 9 : مدارک پرداخت خسارت

  در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان، بیمه گذار مکلف است مراتب را، به محض اطلاع، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع، به بیمه گر اعلام و متعاقباً مدارک مستند بشرخ ذیل را ارسال نماید. بدیهی است هرگونه مدارک مورد لزوم جهت تادیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد کتباً باطلاع بیمه گذار خواهد رسید.

  • اصل یا فتوکپی تائید شده خلاصه رونوشت فوت، صادره از طرف اداره آمار.
  • گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
 • ماده10:

  هرگاه ثابت شود که بیمه شده عمداً بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود نموده است در این حالت نام بیمه شده از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت وجوه ایست که تحت هر عنوان بابت غرامت به بیمه شده پرداخت نموده است.

 • ماده 11:

  حداکثر سن بیمه شده هنگام وقوع خطر مشمول این قرارداد در مورد بیمه عمر زمانی 65 سال تمام پذیرفته میشود . بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از سنوات اعلام شده بیشتر باشد هیچگونه تعهدی ندارد.

 • ماده 12 :

  حق بیمه هائیکه بابت قرارداد به بیمه گر پرداخت شده باشد قابل استرداد نیست مگر در موارد ذیل :

  • اشتباه در محاسبه
  • حق بیمه بیمه شدگانی که سن آنان از حداکثر سن مشمول بیمه بیشتر باشد و بابت نامبردگان اشتباهاً حق بیمه پرداخت شده باشد.
 • ماده 13 :

  هرگونه تغییر در شرایط این قرارداد با توافق طرفین و بوسیله صدور الحاقی که جزء لاینفک قرارداد میباشد انجام می گیرد.

 • ماده 14:

  تامین خطرات ناشی از جنگ از شمول پوششهای این قرارداد مستثنی بوده و تابع توافق جداگانه ای در مورد نرخ و شرایط آن میباشد.


  تبصره:

  بیمه شدگان این قرارداد تحت پوشش بیمه فوت ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده ( در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی بعنوان مناطق جنگی شناخته شده اند) در زمان صلح و با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد میباشند.

 • ماده 15:

  به منظور تسریع در رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه شدگان، حق تحقیق و بررسی حادثه برای بیمه گر محفوظ میباشد.

 • ماده 16: حل اختلاف نظر

  بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد را از طریق مذاکرات فی مابین حل و فصل نماید. در غیر اینصورت رای مراجع ذیصلاح نافذ خواهد بود.

 • ماده 17: مدت قرارداد

  مدت این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است.

 • ماده 18: شرایط تمدید قرارداد

  تمدید قرارداد برای سالهای بعد با توافق بیمه گر و بیمه گذار و با صدور الحاقی انجام خواهد شد.

 • ماده 19:

  در کلیه مواردیکه در این قرارداد ذکری به میان نیامده است تابع شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران، عرف بیمه و قوانین جاری مملکت خواهد بود.

 • ماده 20: این قرارداد مشتمل بر 20 ماده و 12 تبصره و در سه نسخه که در حکم واحد میباشند تنظیم گردیده و در تاریخ امضاء و مبادله شده است.