اصطلاحات بیمه ای

شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی

شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی


فصل اول: تعاریف و موضوع بیمه
 • ماده 1 – بیمه گذار: وزارت آموزش و پرورش(واحد آموزشی)
 • ماده 2 – بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران
 • ماده 3 – موضوع بیمه: بیمه حوادث تمام اوقات شبانه روز(در داخل و خارج محیط آموزشی). 
  تبصره: حوادث ناشی از مبادرت بیمه شده برانندگی اتومبیل بشرط داشتن گواهی نامه متناسب با نوع اتومبیل، جهت وی نیز مشمول بیمهمی‌باشد.
فصل دوم: تعهدات بیمه گذار
 • ماده 4- بیمه گذار متعهد است حق بیمه مشمولان قرارداد را از قرار هر نفر0000ریال بلافاصله جهت اخذ پوشش بیمه در وجه بیمه گر بپردازد. 
  تبصره 1: حق بیمه سالانه سرانه در صورت انتخاب طرح شناور00000ریال جهت کارکنان منظور گردید. 
  تبصره 2: فرزندان شهداء آزادگان مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام در هر آموزشگاه در صورت انعقاد قرارداد بدون پرداخت حق بیمه بطور رایگان زیر پوشش این بیمه نامه خواهند بود، مشروط براینکه نامه آنان طی لیست به بیمه ایران اعلام گردد.
 • ماده 5- بیمه گذار متعهد است در صورت افزایش تعداد بیمه شدگان ضمن پرداخت حق بیمه مراتب را بلافاصله به بیمه گر اطلاع دهد تا با صدور برگ الحاقیه مورد تائید قرار گیرد.
 • ماده 6- بیمه گذار می‌تواند در محیط آموزشی و در موارد عادی بیمه شدگان مصدوم را جهت معالجه مستقیماً به بیمه گر و در مواردی فوی(اورژانس) به نزدیکترین مرجع درمانی معرفی نموده و صورت ریز هزینه معالجات پرداختی را که به تائید مرجع درمانی مربوطه نیز رسیده باشد جهت تسویه در وجه ذینفع برای بیمه گر ارسال نمایند( بیمه شدگان در انتخاب مرجع درمانی آزاد می‌باشند، لیکن هزینه‌های انجام شده منحصراً براساس تعرفه مورد عمل پرداخت می‌شود).
 • ماده 7- جهت پرداخت خسارت درخواست کتبی بیمه گذار و ارسال مدارک مشروحه زیر برای بیمه گر الزامی است.< >الف: در مورد هزینه درمان، اصل صورت حساب مراجع درمانی شامل ریز هزینه و کیفیت درمان، رسید پرداخت هزینه و گزارش حادثه.ب) در مورد غرامت فوت: گزارش مشروح حادثه با ذکر نام بیمه شده که از طرف مراجع ذیصلاح تنظیم شده باشد، رونوشت خلاصه فوت و گواهی پزشک قانونی مبنی بر علت فوت.پ) در مورد نقص عضو: گواهی صادره از طرف پزشک و یا پزشکان که بیمه شده مصدوم را تحت درمان قرارداده‌اند مبنی بر کیفیت حادثه و درمان و اتمام معالجات، به انضمام گزارش حادثه.
 • ماده 8- بیمه گر در مقابل انجام تعهدات فوق از طرف بیمه گذار متعهد است هزینه معالجات و غرامات فوت یا نقص عضو هر یک از بیمه شدگان را پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته(طبق ماده7) رسیدگی و به شرح زیر در وجه ذینفع پرداخت نماید.< >الف: جبران هزینه پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه اعم از سرپایی یا بیمارستانی و همچنین معالجات مسمومیت ناشی از مواد غذایی و خوراکی فاسد حداکثر تا مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) برای دانش آموزان و کارکنان و افراد تحت تکفل آنان تعیین می‌گردد که در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق به مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان افزایش می‌یابد، همچنین جبران هزینه پزشکی کلیه اعمال جراحی مستلزم بستری شدن در بیمارستان(به استثناء عمل جراحی لوزه و اعمال جراحی مربوط به بیماریهای زنان و زایمان و هر نوع جراحی بمنظور زیبایی) حداکثر تا مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت دانش آموزان و حداکثر تا مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان که در صورت انتخاب طرح شناور مبلغ فوق به(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) برای کارکنان فرهنگی افزایش می‌یابد. 
  تبصره: هزینه انتقال بیمار توسط آمبولانس در مواقع اورژانس حداکثر تا20% هزینه معالجه مورد تعهد در این ماده و در قبال ارائه قبض رسید معتبر قابل پرداخت می‌باشد لیکن بهر حال حداکثر بعد بیمه گر در مورد هزینه انتقال بمیار توسط آمبولانس و معالجات بیمه شده از رقم مورد تعهد در خصوص جبران هزینه‌های پزشکی مربوط تجاوز نخواهد کرد.ب: غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرار داد) در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق جهت کارکنان فرهنگی و افراد تحت تکفل مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد).پ: غرامت نقص عضو دائم و کامل ناشی از حوادث مشمول بیمه مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قراداد) .
  در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق جهت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد).ماده 9- در مواردی که در این قرارداد ذکری نشده است طبق شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص شرکت سامی بیمه ایران و قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.