اصطلاحات بیمه ای

شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی ((طرح جامع خانه و خانواده))

شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی ((طرح جامع خانه و خانواده))


 • جبران خسارتهای مستقیم ناشی از تحقق خطرهای حریق، انفجار، صاعقه و سیل به ساختمان و یا اثاث منزل بیمه گذار.
 • جبران خسارتهای ناشی از شروع و اقدام به سرقت و یا سرقت اثاثه منزل بیمه گذار.
 • مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث:
  چنانچه سرایت آتش و یا موج انفجار از محل مورد بیمه موجب بروز خسارت مالی یا جانی به اشخاص ثالث شود و جبران این خسارتها در مسئولیت بیمه گذار باشد، بیمه گر تا میزان مبلغ مورد تعهد، خسارتهای مذکور را جبران خواهد نمود.
  پرداخت هرگونه وجه توسط بیمه گذار به اشخاص ثالث یا اقرار به مسئولیت، مورد قبول و تعهد بیمه گر نیست مگر آن که قبلاً نسبت به آن موافقت بیمه گر اخذ شده و یا به حکم مراجع ذیصلاح باشد.
 • غرامت فوت و یا نقص عضو بیمه گذار و یا افراد خانواده وی و یا هر شخص دیگر که مجاز به حضور در محل مورد بیمه باشد در صورتی که ناشی از وقوع حریق، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت در محل مورد بیمه باشد.
 • پرداخت هزینه درمان اشخاص مذکور در بند 4 ناشی از خطرهای حریق، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت در محل مورد بیمه.
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و خانواده وی که قبل از وقوع حریق، انفجار، صاعقه و سیل در محل مورد بیمه ساکن بوده و به علت حوادث مذکور سکونت در محل مورد بیمه برای آنها امکان پذیر نباشد. هزینه اجاره و اسکان موقت خانواده بیمه گذار براساس اجاره محل موردبیمه و برای مدتی که طبق نظر کارشناس برای بازسازی ضروری است (حداکثر یک سال) تعیین خواهد شد.
  تذکر: در کلیه موارد (جزء در مورد غرامت های موضوع بند 4) تعهد بیمه گر جبران خسارات واقعی وارد به بیمه گذار است و در هیچ مورد تعهدبیمه گر از مبلغی که برای آن مورد در نظر گرفته شده است تجاوز نخواهد کرد.